ยืนวีซ่าเชียงใหม่

Visa for Chiang Mai

ยืนวีซ่า จีน พม่ารับรองเอกสารและแปล

Home
วีซ่าจีน
วีซ่าเมียนมาร์
    ต่อวีซ่าแรงงาน 
 รับรองแปลเอกสาร 
ติดต่อ

  
booked.net


 สถิติวันนี้ 14 คน
 สถิติเมื่อวาน 9 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
15 คน
2712 คน
2916150 คน
เริ่มเมื่อ 2012-09-14

Contact Us
Line ID:0912458935
Wechat:tangmoart

    
 
เอกสารสำหรับขออยู่ต่อ(หรือต่อวิซ่าแรง)งานต่างด้าว


รายการเอกสารประกอบการยื่นคำขออยู่ต่อในราชอาณาจักร กรณีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (ลาว พม่า และกัมพูชา) ที่ทำงานในเชียงใหม่่ กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา
เอกสารของคนต่างด้าว
1.หนังสือเดินทาง
2.แบบคำขอ ตม.7 กดดาวน์โหลดแบบคำขอ ตม.7
3.สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาบัตรขาออก (ตม.6) (สำเนาทุกหน้าที่มีข้อมูล)
4.สำเนาใบอนุญาตทำงานปีปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุ ( สำเนาใบรับคำขอใบอนุญาตทำงานพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน)
5.สำเนา ทร.38/1 (ต้องรับรองสำเนา)
6.สำเนาใบรับรองแพทย์ (ต้องรับรองสำเนา)
7.แผนที่หรือสำเนาแสดงที่ทำงานและที่พักของคนต่างด้าวเอกสารของนายจ้าง
8.หนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทำงาน (นายจ้างเป็นผู้ลงนามเท่านั้น) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรอง
9.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนายจ้าง (ต้องรับรองสำเนา)
10.สำเนาทะเบียนบ้านของนายจ้าง (ต้องรับรองสำเนา)
11.สำเนาใบโควตาปีปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุ (ต้องรับรองสำเนา)
12.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีนายจ้างมาไม่ได้ โดยใช้ตามแบบของ สตม. และติดอากรแสตมป์ 10 บาท)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ
13.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ 
กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล เอกสารของคนต่างด้าว 
1.หนังสือเดินทาง
2.แบบคำขอ ตม.7 กดดาวน์โหลดแบบคำขอ ตม.7
3.สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาบัตรขาออก (ตม.6) (สำเนาทุกหน้าที่มีข้อมูล)
4.สำเนาใบอนุญาตทำงานปีปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุ (สำเนาใบรับคำขอใบอนุญาตทำงานพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน)
5.สำเนา ทร.38/1 (ต้องรับรองสำเนา)
6.สำเนาใบรับรองแพทย์ (ต้องรับรองสำเนา)
7.แผนที่หรือสำเนาแสดงที่ทำงานและที่พักของคนต่างด้าว  เอกสารของนายจ้าง
8.หนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทำงาน (นายจ้างเป็นผู้ลงนามเท่านั้น) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรอง
9.สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนของนิติบุคคล เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดฉบับนายทะเบียนรับรอง ไม่เกิน 6 เดือน
10.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนายจ้าง (ต้องรับรองสำเนา)
11.สำเนาทะเบียนบ้านของนายจ้าง (ต้องรับรองสำเนา)
12.สำเนาใบโควตาปีปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุ (ต้องรับรองสำเนา)
13.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีนายจ้างมาไม่ได้ โดยใช้ตามแบบของ สตม. และติดอากรแสตมป์ 10 บาท) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ
14.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ 
** เอกสารกรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล รายการที่ 8-13 ต้องประทับตราบริษัท**

หมายเหตุ : นายจ้างต้องเป็นผู้พาแรงงานต่างด้าวมาดำเนินการด้วยตัวเอง หากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถมาดำเนินการได้ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่น(คนไทย) มาดำเนินการแทนได้โดยทำหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท 
 หมายเหตุ : เอกสาร 2 ชุด


#ยืนใบอาชญากรรมคนไทยและชาวต่างชาติ

#วุฒิ ม.6
#วุฒิปริญาตรี
#รับรองกระทรวงฯ
#รับรองสถานทูตจีน/กงสุลจีน
#แปลวุฒิการศึกษาพร้อมรับรองกระทรวง
#ยืนวีซ่าตืดตามครอบครัว
#ยืนวีซ่าทำงาน
#ยืนวีซ่านักเรียน
#ยืนวีซ่าท่องเที่ยว
#ปลืกษาด้านเอกสารต่าง
#เชียงใหม่หมายเลขโทรศัพท์  0912458935,0816812155 

โปรดติดต่อทาง LIne ID:0816812155 Wechat Id:tangmoart
email:k0816812155@gmail.com
ติดต่อ เบอร์หรือIDLine:0816812155

 

 


รับจัดทำวีซ่าเข้าประเทศรับดำเนินการแปลเอกสารบริการรับรองต่างประเทศประเทศจีน จัดทำที่เชียงใหม่

Copyright (@) 2005 by Chiangmai.tht.in All right reserve Website Development by  Chiangmai Commlicence No 3500400226910