ยืนวีซ่าเชียงใหม่

Visa for Chiang Mai

ยืนวีซ่า จีน พม่ารับรองเอกสารและแปล

Home
วีซ่าจีน
วีซ่าเมียนมาร์
 รับรองแปลเอกสาร 
ติดต่อ

  
booked.net


 สถิติวันนี้ 11 คน
 สถิติเมื่อวาน 9 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
12 คน
2709 คน
2916147 คน
เริ่มเมื่อ 2012-09-14

Contact Us
Line ID:0912458935
Wechat:tangmoart

 
บจดทะเบียนสมรส คนไทยกับคนพม่า ไทยใหญ่ ต่างชาติ และรับปรึกษาการขอใบรับรองคนโสดชาวพม่า ขั้นตอนดำเนินการฝั่งไทย ทีมงานดำเนินการแปลเอกสารทะเบียนสมรสฉบับภาษาอังกฤษ เป็นภาษาไทยรับรองตรานิติกรณ์กงศุลแจ้งวัฒนะให้คู่สมรส และส่งเอกสารให้ถึงบ้านท่าน : แนะนำ และดำเนินการทำ เอกสารเพื่อขอทะเบียนบ้านสำหรับชาวต่างชาติ ทร.13 [ ค่าใช้จ่ายในการ ขอใบรับรองเอกสารที่สถานทูตพม่า และค่าธรรมเนียมการแปลเอกสารรับรองกงสุลแจ้งวัฒนะ คู่สมรสต้องชำระในส่วนนี้เองน่ะครับ ] ทีมงานจะอำนวยความสะดวกให้คู่สมรส เพื่อง่ายในการดำเนินการเอกสาร หากท่านต้องการ : แนะนำและรับดำเนินการ การขอเอกสาร ** ใบรับรองบุคคลคนเดียวกัน ** ในกรณีที่ ชื่อมารดาในสูติบัติลูก ชื่อไม่ตรงกับพลาสปอร์ตอินเตอร์ ในการจดทะเบียนสมรส เนื่องจากส่วนใหญ่ คนที่มีลูกจะเจอปัญหานี้ เพราะในการลงชื่อในสูติบัติลูกจะใช้เอกสาร พลาสปอร์ต CI บัตรหัว o ในสูติบัติลูก ทีมงานเราจึงอำนวยความสะดวกในการดำเนินการขอเอกสาร [ ขอใบรับรองบุคคล คนเดียวกันที่สถานทูตพม่าในประเทศไทยและแปลเอกสารเป็นภาษาไทยพร้อมรับรองเอกสารตรานิติกรณ์กงสุลแจ้งวัฒนะ โดยท่านส่งสารทางไปรษณีย์เท่านั้น ไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดไหน เราก็สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด โดยคู่สมรสไม่ต้องเดินทางมาที่กรุงเทพ ] { ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้คู่สมรสต้องเสียค่าดำเนินการเอง }
ประเภทของวีซ่าพม่า
 วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa) 
เป็นวีซ่าเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศพม่า มีอายุ 3 เดือน นับจากวันที่ออกวีซ่า สามารถ เข้าออกประเทศพม่าได้ 1 ครั้งเท่านั้น ซึ่งจะใช้เพื่ออยู่ประเทศพม่าได้ 28 วัน นับจากวันที่เดินทางถึงพม่า วีซ่าธุรกิจ (Business Visa) เป็นวีซ่าเพื่อการเดินทางไปติดต่อธุรกิจในประเทศพม่า โดยแยกเป็น
 1 . Single เข้าออกได้ 1 ครั้ง มีอายุ 3 เดือน นับจากวันที่ออกวีซ่า เข้าออกประเทศพม่าได้ 1 ครั้ง ซึ่งจะใช้เพื่ออยู่ประเทศพม่าได้ 70 วัน นับจากวันที่เดินทางถึงพม่า 
2 . Multiple เข้าออกได้ไม่จำกัดครั้ง แยกออกเป็น 
2.1 แบบมีอายุ 3 เดือน นับจากวันที่ออกวีซ่า เข้าออกประเทศพม่าได้มากกว่า 1 ครั้ง ตามอายุวีซ่า ซึ่งจะใช้เพื่ออยู่ประเทศพม่าได้ 70 วัน นับจากวันที่เดินทางถึงพม่า โดยที่การขอวีซ่า Multiple ต้องเคยทำวีซ่า Single มาแล้ว 2 ครั้งเท่านั้น 
2.2 แบบมีอายุ 6 เดือน นับจากวันที่ออกวีซ่า เข้าออกประเทศพม่าได้มากกว่า 1 ครั้ง ตามอายุวีซ่า ซึ่งจะใช้เพื่ออยู่ประเทศพม่าได้ 70 วัน นับจากวันที่เดินทางถึงพม่า โดยที่การขอวีซ่า Multiple ต้องเคยทำวีซ่า Single มาแล้ว 2 ครั้งเท่านั้น 
2.3 แบบมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ออกวีซ่า เข้าออกประเทศพม่าได้มากกว่า 1 ครั้ง ตามอายุวีซ่า ซึ่งจะใช้เพื่ออยู่ประเทศพม่าได้ 70 วัน นับจากวันที่เดินทางถึงพม่า โดยที่การขอวีซ่า Multiple ต้องเคยทำวีซ่า Single มาแล้ว 2 ครั้งเท่านั้น 
บริการของ SDTY-TOUR ท่านจะได้รับ 
 ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับชนิดของวีซ่า 
คัดกรองเอกสารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประเภทวีซ่า
 จัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัครขอยื่นวีซ่า ทั้งของผู้ขอวีซ่า และผู้สนับสนุน 
 ประเมินโอกาสการขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข 
 ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นวีซ่าโดยผู้ชำนาญการ 
 การเขียนจดหมายอธิบาย ข้อมูล เอกสารให้กับสถานทูต(สำคัญมาก) 
 นัดหมายเพื่อสัมภาษณ์วีซ่า แนะนำขั้นตอน วีธีดำเนินการ และสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่สถานทูต 
การเดินทางไปยังประเทศพม่าสำหรับคนไทย ได้รับการยกเว้นวีซ่าหากเดินทางไปทางเครื่องบิน โดยสามารถพำนักได้ 14 วัน หากต้องการพำนักนานกว่า 14 วัน หรือเดินทางผ่านชายแดนจำเป็นต้องขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศ โดยท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ที่ สถานทูตพม่าประจำประเทศไทยซึ่งจะพิจารณาตามประเภทของวีซ่า 
1.หนังสือเดินทางตัวจริง 
2.สำเนาหนังสือเดินทาง 
3.สำบัตรประชาชน 
4.ตัวเครื่องบินไปกลับ 
5.ใบรองโรงแรม 
6.รูปพื้นหลังขาว 2 นิ่ว 3ใบ 
วีซ่าธุระกิจของพม่า 
1.ใบจดทะเบียนการของพม่า
 2.จดหมายเชิญของบริบัติในพม่าของภาษา  
2.1 ภาษาอังกฤษ 
2.2 ภาษาพม่า 
2.3 ในหนังสือเชิญต้องระบุชื่อผู้ถูกเชิญ 
3.สำเนาหนังสือเดินทางผู้เชิญถ้ามี 
4.สำเนาบัตรประชาชนผู้เชิญ 
วีซ่าธุระกิจ ขอ 1 
ครั้งได้ ก่อนครั้งแรก 
ครั้งที่ 2 ขอเขาออกสอง
ครั้ง ครั้งที่ 3 ขอได้ 6 เดือน
เข้าออกหลายครั้ง ครั้งที่ 4 ขอ 1 ปี เข้าออกหลายครั้ง
 
  

 

 

 รับดำเนินการแปลเอกสารบริการรับรองต่างประเทศประเทศจีน จัดทำที่เชียงใหม่

Copyright (@) 2005 by Chiangmai.tht.in All right reserve Website Development by  Chiangmai Commlicence No 3500400226910