ยืนวีซ่าเชียงใหม่

Translate for Chiang Mai

ยืนบริการรับรองเอกสารและแปล

รับรองเอกสารกงสุล สถานฑูต ทนาย - รับรองกงสุล ผู้เชี่ยวชาญศาล
Home
วีซ่าจีน
วีซ่าเมียนมาร์
    ต่อวีซ่าแรงงาน 
 รับรองแปลเอกสาร 
ติดต่อ

  
booked.net
booked.net


 สถิติวันนี้ 12 คน
 สถิติเมื่อวาน 9 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
13 คน
2710 คน
2916148 คน
เริ่มเมื่อ 2012-09-14

Contact Us
Line ID:0912458935
Wechat:tangmoart

 รับรองคำแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เอกสารอื่น ๆ
* ยืนเอกสาร ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
* แปลบัตรประชาชน
* แปลทะเบียนบ้าน
* แปลใบสมสรใบหย่า
*วุฒิการศึกษา
*วุฒิการทำงาน
 
 1) การรับรองคำแปล
 2) การรับรองลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในเอกสาร
 3) การรับรองสำเนาเอกสารที่หน่วยงานราชการไทยออกให้การรับรองสำเนาเอกสารที่หน่วยงานราชการไทยออกให้ ได้แก่
 1 เอกสารการทะเบียนราษฎรและเอกสารเกี่ยวกับบุคคล เช่น สูติบัตร มรณบัตร บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ฯลฯ
 2 เอกสารการทะเบียนครอบครัว เช่น ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ใบสำคัญแสดง     การหย่า ทะเบียนหย่า หนังสือรับรองความเป็นโสด ฯลฯ
 3 เอกสารการทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวกับนิติบุคคล เช่น ทะเบียนนิติบุคคล ใบทะเบียนการค้า ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ฯลฯ
การรับรองคำแปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ได้แก่
(1) เอกสารการทะเบียนราษฎรและเอกสารเกี่ยวกับบุคคล เช่น สูติบัตร มรณบัตร    บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ฯลฯ
(2) เอกสารการทะเบียนครอบครัว เช่น ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ใบสำคัญแสดงการหย่า ทะเบียนหย่า หนังสือรับรองความเป็นโสด ฯลฯ 
(3) เอกสารการทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวกับนิติบุคคล เช่น ทะเบียนนิติบุคคล ใบทะเบียนการค้าใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ฯลฯ
(4) เอกสารการศึกษา เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตรและหนังสือรับรองจาก สถาบันการศึกษา ฯลฯ
การยื่นคำร้อง – กรอกคำร้องตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมแนบเอกสาร ดังต่อไปนี้
(1)เอกสารที่ออกโดยสถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศในไทย (หากเป็นเอกสารที่ทำขึ้นในต่างประเทศต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของประเทศที่ออกเอกสารนั้น และสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น หรือสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศนั้นในประเทศไทยก่อน)
(2) ต้นฉบับคำแปลภาษาไทย
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
(4) หนังสือเดินทางฉบับจริง พร้อมสำเนา กรณีผู้ร้องเป็นคนต่างชาติ
(5) หากยื่นเรื่องแทนเจ้าของเอกสาร ต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

รับยื่นขอหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำหรับทำธุรกรรมในต่างประเทศ
* หนังสือรับรองการสินสุดคดีความ
1.สำเนาพาสปอตร์
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล
5.สำเนาทะเบียนสมรม/สำเนาใบบันทึกสมรส (ถ้ามี)
6.สำเนาใบหย่า (ถ้าเคยหย่า)
7.สำเนาใบ สด8 สด9 สด43 (กรณีเป็นผู้ชายไทย )
8.รูปถ่าย 1.1.5 นิ้ว 2 ใบ พื้นหลังขาว ไม่ใส่แว่น
ระเวลในการดำเนินการ 7 - 10 วันทำการ     
 หากขั้นตอนการให้บริการตั้งแต่การยื่นคำขอหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม และ จัดส่งเอกสารคืนท่านทางไปรษณีย์

 

บริการยืนรับรองเอกสารกระทรวงการต่างประเทศและแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ


รับบริการยืนวีซ่าเข้าประเทศจีนรับดำเนินการแปลเอกสารบริการรับรองต่างประเทศประเทศจีน จัดทำที่เชียงใหม่

 
Copyright (@) 2005 by Chiangmai.tht.in All right reserve Website Development by  Chiangmai Commlicence No 3500400226910