ยืนวีซ่าเชียงใหม่

#服务中国签证清迈
#Visa for China Chiang Mai

#ยืนวีซ่า จีน พม่ารับรองเอกสารและแปล เชียงใหม่ 

Home
วีซ่าจีน
วีซ่าเมียนมาร์
    ต่อวีซ่าแรงงาน 
 รับรองแปลเอกสาร 
ติดต่อ

  
booked.net
booked.net
booked.net
booked.net
booked.net


 สถิติวันนี้ 10 คน
 สถิติเมื่อวาน 9 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
11 คน
2708 คน
2916146 คน
เริ่มเมื่อ 2012-09-14

Contact Us
Line ID:0912458935
Wechat:tangmoart

 ประเภทวีซ่าจีน  ประเภทของวีซ่าจีน  กรุณาอ่านรายละเอียดของวีซ่าเเต่ละประเภทเเละเลือกประเภทที่เหมาะสมในการยื่นขอวีซ่า 
 วัตถุประสงค์                                            ประเภทวีซ่า                         คำอธิบายประเภทวีซ่า 
 การติดต่อ การดูงาน การทัศนศึกษา                  F                                   เพื่อการเดินทางแลกเปลี่ยน เข้าเยี่ยมชม การดูงาน ทัศนศึกษาในประเทศจีน 
 ธุรกิจการค้า                                                  M                                  เพื่อการติดต่อธุรกิจการค้า 
 การท่องเที่ยว                                                 L                                   เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศจีน 
 ติดตามบุคคลในครอบครัว การรับบุตรบุญธรรม
 การเยี่ยมญาติที่อาศัยอยู่ในประเทศจีนถาวร       Q1                                 ผู้สมัครที่ขอวีซ่าไปพบกับครอบครัวนั้น ควรเป็นสมาชิกของครอบครัวจีน                                                                                                             หรือ เป็นสมาชิกของครอบครัวต่างชาติที่ได้รับสิทธิ์พำนักอาศัยอยู่จีนอย่าง 
                                                                                                         ถาวรมาแล้ว  ผู้สมัครที่มีความสัมพันธ์แบบอุปการะเลี้ยงดู ที่จะขอเข้าไป
                                                                                                         อาศัยอยู่ประเทศจีนมากกว่า180 วันขึ้นไป  "สมาชิกในครอบครัว" หมายถึง
                                                                   Q2                                 คู่สมรส พ่อเเม่ ลูก คู่สมรสของลูก พี่น้อง ปู่ย่า ตายาย ลูกหลานเเละพ่อแของ                                                                                                           คู่สมรสในการเข้าเยี่ยมญาติในช่วงระยะเวลาสั้นๆ นั้น ผู้สมัครจะต้องมีญาติ
                                                                                                         ที่เป็นสัญชาติจีนในประเทศจีนหรือมีญาติชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตอยู่อาศัย
                                                                                                         ถาวร ในประเทศจีน จึงจะสามารถเข้าพำนักอาศัยอยู่ในประเทศจีนได้ไม่
                                                                                                          เกิน 180 วัน
 
พบปะเยี่ยมญาติที่เป็นชาวต่างชาติซึ่งทำงาน
หรือศึกษาอยู่ที่ประเทศจีนตลอดจนธุระส่วนตัว   S1                                   ผู้สมัครจะต้องมีพ่อเเม่ ผู้ปกครอง คู่สมรส ของเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปีที่เป็น
                                                                                                         ชาวต่างชาติที่กำลังทำงานหรือเรียนในประเทศจีนเป็นระยะยาว เเละบุคคลที่
                                                                                                         รู้จักเป็นการส่วนที่มีความประสงค์ในการที่จะเข้าพำนักอาศัยในประเทศจีน
                                                                  S2                                  ซึ่งล้วนจะต้องมีอาศัยอยู่ในประเทศจีนมากกว่า 180 วันขึ้นไป    ในการเข้า
                                                                                                         เยี่ยมญาติในช่วงระยะเวลาสั้นๆ นั้น ผู้สมัครจะต้องมีญาติที่เป็นชาวต่างชาติที่
                                                                                                         กำลังทำงานหรือเรียนในประเทศจีนเป็นระยะยาว เเละบุคคลที่รู้จักเป็นการ
                                                                                                         ส่วนที่มีความประสงค์ในการที่จะเข้าพำนักอาศัยในประเทศจีนซึ่งล้วนจะต้อง
                                                                                                         มีอาศัยอยู่ในประเทศจีนไม่เกิน 180 วัน "สมาชิกในครอบครัว" หมายถึงคู่
                                                                                                         สมรส พ่อเเม่ ลูก คู่สมรสของลูก พี่น้อง ปู่ย่า ตายาย ลูกหลานเเละพ่อแม่ของ
                                                                                                         คู่สมรส
 
 การทำงาน                                                   Z                                    เพื่อเข้าทำงานในประเทศจีน  งานการแสดงเชิงพาณิชย์  งานการแสดงที่ได้                                                                                                           รับผลตอบแทนเชิงพาณิชย์ 
 การผ่านด่านเพื่อต่อเครื่อง                              G                                   เพื่อการข้ามไปยังประเทศอื่นหรือตั๋วเครื่องบินแบบต่อเนื่อง 
 เจ้าหน้าขับเครื่องบิน และลูกเรือ
รวมถึงเจ้าหน้าที่ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ       C                                  เจ้าหน้าที่ขับเครื่องบิน ลูกเรือ เจ้าหน้าที่ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศรวมทั้ง
                                                                                                        ครอบครัวของพนักงานซึ่งมีส่วนร่วมมากับการเดินทางระหว่างประเทศเเละผู้
                                                                                                        ขับยานพาหหนะขนส่งทางบกดำเนิน
 
 การศึกษาเล่าเรียน,และงานวิจัย                       X1                                เพื่อเข้าศึกษาต่อในประเทศจีนโดยระยะเวลามากกว่า 180 วัน 
                                                                   X2                                เพื่อเข้าศึกษาต่อในประเทศจีนโดยระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน
 
 บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ                          R                                   ประเทศจีนต้องการบุคลากรที่มากด้วยความสามารถเเละเชี่ยวชาญในศาสตร์
                                                                                                        เเต่ละเเขนง
 
 ผู้สื่อข่าว                                                      J1                                 ตัวแทนนักข่าวต่างชาติที่ทำงานประจำโครงการสื่อต่างๆของจีนเข้ามาพำนัก
                                                                                                        อาศัยในประเทศจีนมากกว่า 180 วัน 
                                                                  J2                                  นักข่าวต่างชาติที่มาทำข่าวเป็นระยะสั้น เข้ามาพำนักอาศัยในประเทศจีนไม่                                                                                                            เกิน 180 วัน
 
 ตั้งถิ่นฐานอาศัยถาวร                                    D                                   เพื่อเข้ามาพำนักตั้งถิ่นฐานอาศัยถาวรในประเทศจีน 

 เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวีซ่า แบบฟอร์มคำร้อง  หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน  หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม  รูปถ่ายสีขนาด ตัวโต เห็นคอนิด 33*48 มม(สี) 3ใบ  รวม 3 ใบ**ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน**อัดภาพด้วยกระดาษปกติ พื้นหลังขาว ถ่ายแบบหัวโต หนังสือเดินทางตัวจริงและสำเนา สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ตั๋วเครื่องบินไปกลับ ใบจองโรงแรม ชื่อที่อยู่/เบอร์โทร ที่ทำงาน ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าจะแตกต่าง ขึ้นอยู่กับลักษณะการขอวีซ่า โดยปกติการเข้าออกครั้งเดียวจะเสีย ค่าใช้จ่ายพร้อมค่าบริการของบริษัท 2500.บาท 7 วันทำการ/ยืน กทม 3000
หนังสือเดินทางปกติราคานึ้
ทำเสร็จในวันเดียว ยกเลิก ทำเสร็จใน 2 วัน 
ทำเสร็จใน 3 วัน  ทำเสร็จใน 4 วัน (ปกติ) 
บวกจัดส่งกลับ = 100.บาท
ทำวีซ่า 6 เดือน 4วันทำการ บริการรวมวีซ่า
ทำวีซ่า 12 เดือน 4 วันทำการ บริการรวมวีซ่า

หนังสือเดินทางเล่มสีเหลือง
ทำเสร็จในวันเดียว ยกเลิก ทำเสร็จใน 2 วัน  ทำเสร็จใน
3 วัน 
ทำเสร็จใน 4 วัน (ปกติ) 
บวกจัดส่งกลับ = 100.บาท
Double Entry ครึ่งปี เข้า 2 ครั้ง 
4วันเป็นปกติ 

เอกสารตั๋วเครืองบินไปกลับ***         
ใบจองโรงแรมที่จีน**** เฉพาะท่องเที่ยว คำสักออกให้จาก 20/3/2014 กงสุลจีน           
สำเนา หน้าหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูป 1 ใบ           
ถ้าเคยไปจีน Coppy หน้าวิซ่ามา 1 ใบ             
สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ           
สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ รูป3 ใบ             
โปรดระบุที่พักในจีน             
ไปทางรถโปรดระบุหรือพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษรายการเดินทาง             
ระบุประกันชิวิต เช่น ชื่อบริษัท หมายเลขประกัน             โ
ปรดระบุญาติในครอบครัวของท่าน 2 คน เช่น แม่เดินทาง ระบุสามีของแม่ ลูกเดินทางระบุแม่+พ่อ             
อยู่เกิน 30 วันต้องมีหนังสือเชิญจาก จีน ตัวอย่า>>> 
หมายเหตุ : กงสุลจีนเชียงใหม่จะทำวิซ่าให้ได้เฉพาะภูมิภาคเหนือเท่านั้่นหรือท่านที่ทำงานภาคเหนือ
1.แสดงเอกสารว่าอยู่ภาคเหนือเช่นทะเบียนบ้านบัตรประชาชน
2.หนังสือรับรองจากบริษัทที่อยู่ภาคเหนือตอนบน         
โหลดเอกสารเขียนส่งขอวิซ่า 
การขอวีช่าปี เข้าหลายครั้ง ทางสามารถดำเนิ่นการให้ได้โดยท่านต้องเข้าจีน 5 ครั้งขึ้นไป หมายเหตุ การยืนขอขึ้นอยู่การพิจารณาของ กงสุลถ้าท่านมีหนังสือเดินทางสีเหลืองไม่ต้องเดินทางมาเองเราดำเนินการให้ รับบริการทำวิซ่า ท่านที่สนใจติดมาที่
line ID : 0912458935 โทร 0912458935,0958849355
เขียนแบบฟอร์มคำร้องของสถานทูตจีนโหลดข้อมูล

รูปที่ใช้ในการขอวีซ่า  

1.พื้นสีขาว รูปถ่ายสีขนาด 48 มม. X 33 มม (สี)
2.ห้ามยิ่ม
3.ต้องเห็นหู
4.ห้ามใส่ตุ้มหู
6.พื้นหลังขาวเท่านั้น
7.หน้าใส่เสื้อสีขาว,คอปกขาว,
8ห้ามใส่แว่นตาสี
9.คนมุสลิมเปิดเห็นใบหน้า เขียนใบรับรองตัวเองด้วย
10.ห้ามใส่หมวก
11.ห้ามใส่เครื่องประดับ ติดต่อสอบถาม

                    โหลดเขียนประวัติการขอวีซ่าจีน


แบบฟอร์มคำร้อง
ชื่อจริง:                               
สกุล:                                  
ชื่อกลาง:                                      
เพศชายหรือหญิง ชาย หญิง
ชื่อจีน(ถ้ามี):                                   
สัญชาติปัจจุบัน             :                
ชื่ออื่นๆหรือชื่อเดิม(ถ้ามี):                  
Former Nationality  :                      
วันเกิน :(ปี-เดือน-วัน)   :                     
สถานที่เกิด จังหวัด ประเทศ :              
โปรดระบุอิเมลของตัวท่านด้วย     ****

ที่อยู่ปัจจุบัน****              
รหัสไปรษณีย์                       

เบอร์โทรที่บ้านและมือถือ                           
       
     

ทำที่บริษัทประกันอะไร              

อาชิพของท่าน

นักธุรกิจ

อาจารย์/นักศึกษา

ข้าราชการ

พนง สายการบิน รถไฟ,เรื่อ

สือมวลชน

สมาชิกรัชสภา

นักบวช

อื่นๆ(โปรดระบุ)

 

พนักงาน NGO

 

สมาชิกผู้ดำรงตำแหน่งเดิมของรัฐสภา

 

 

อย่างเป็นทางการของรัฐบาล

 

 

บุคลากรทางทหาร

ชื่อสถานที่ทำงาน/สถานที่ศึกษา  
หมายเลขโทรศัพท์  
ที่อยู่ที่ทำงาน/สถานที่ศึกษา 

รหัสไปรษณีย์ 
ขอเข้าประเทศวิชาเดินทางไป 1 ครั้งภายใน 3เดือน
  อยู่ประเทศจีน 60 วัน ต้องเคยไปจีนมาแล้ว 2 ครั้ง  

  
วันแรกที่คุณเดินทางเข้าประเทศจีน :(ปี-เดือน-วัน):        

ใบจองโรงแรมและตั๋วเครื่องบินไปกลับเฉพาะอยู่เกิน 30 วัน

ญาติติดต่อฉุกเฉิน
ชื่อบิดา           
          เบอร์ติดต่อ

ชื่อมารดา                        เบอร์ติดต่อ
สามีและภรรยา           เบอร์ติดต่อ 

ญาติที่ติดต่อได้ในประเทศไทย                                      **
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ในประเทศไทย:                        
**
ความสันพันธ์เป็น           
**
อาชีพ                       
**
ข้อมูลอื่นที่ต้องการแจ้งให้ทราบ

สถานที่จัดส่งกลับหนังสือเดินทาง: และทางเราไปรับ

 
**เราจะคัดสรรค์ ให้คุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดตามแบบที่คุณต้องการ เพื่อให้วันหยุดของคุณนี้ ประทับใจ และที่ยากจะลืมเลือน


โปรดส่งมาที่  คันฉัตร เทพวงค์
507/37 ถนนป่าตัน  ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
หรือ0912458935,0958849355 โปรดติดต่อทาง LIne ID:0912458935 email:k0912458935@gmail.com


 รับจัดทำวีซ่าเข้าประเทศจีนรับดำเนินการแปลเอกสารบริการรับรองต่างประเทศประเทศจีน จัดทำที่เชียงใหม่

Copyright (@) 2005 by Chiangmai.tht.in All right reserve Website Development by  Chiangmai Commlicence No 3500400226910