ยืนวีซ่าเชียงใหม่

#服务中国签证清迈
#Visa for China Chiang Mai

#ยืนวีซ่า จีน พม่ารับรองเอกสารและแปล เชียงใหม่ 

Home
วีซ่าจีน
วีซ่าเมียนมาร์
    ต่อวีซ่าแรงงาน 
 รับรองแปลเอกสาร 
ติดต่อ

  
booked.net
booked.net
booked.net
booked.net
booked.net


 สถิติวันนี้ 21 คน
 สถิติเมื่อวาน 22 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
80 คน
8631 คน
2922069 คน
เริ่มเมื่อ 2012-09-14

Contact Us
Line ID:0912458935
Wechat:tangmoart

 ประเภทวีซ่าจีน  ประเภทของวีซ่าจีน  กรุณาอ่านรายละเอียดของวีซ่าเเต่ละประเภทเเละเลือกประเภทที่เหมาะสมในการยื่นขอวีซ่า 
 วัตถุประสงค์                                            ประเภทวีซ่า                         คำอธิบายประเภทวีซ่า 
 การติดต่อ การดูงาน การทัศนศึกษา                  F                                   เพื่อการเดินทางแลกเปลี่ยน เข้าเยี่ยมชม การดูงาน ทัศนศึกษาในประเทศจีน 
 ธุรกิจการค้า                                                  M                                  เพื่อการติดต่อธุรกิจการค้า 
 การท่องเที่ยว                                                 L                                   เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศจีน 
 ติดตามบุคคลในครอบครัว การรับบุตรบุญธรรม
 การเยี่ยมญาติที่อาศัยอยู่ในประเทศจีนถาวร       Q1                                 ผู้สมัครที่ขอวีซ่าไปพบกับครอบครัวนั้น ควรเป็นสมาชิกของครอบครัวจีน                                                                                                             หรือ เป็นสมาชิกของครอบครัวต่างชาติที่ได้รับสิทธิ์พำนักอาศัยอยู่จีนอย่าง 
                                                                                                         ถาวรมาแล้ว  ผู้สมัครที่มีความสัมพันธ์แบบอุปการะเลี้ยงดู ที่จะขอเข้าไป
                                                                                                         อาศัยอยู่ประเทศจีนมากกว่า180 วันขึ้นไป  "สมาชิกในครอบครัว" หมายถึง
                                                                   Q2                                 คู่สมรส พ่อเเม่ ลูก คู่สมรสของลูก พี่น้อง ปู่ย่า ตายาย ลูกหลานเเละพ่อแของ                                                                                                           คู่สมรสในการเข้าเยี่ยมญาติในช่วงระยะเวลาสั้นๆ นั้น ผู้สมัครจะต้องมีญาติ
                                                                                                         ที่เป็นสัญชาติจีนในประเทศจีนหรือมีญาติชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตอยู่อาศัย
                                                                                                         ถาวร ในประเทศจีน จึงจะสามารถเข้าพำนักอาศัยอยู่ในประเทศจีนได้ไม่
                                                                                                          เกิน 180 วัน
 
พบปะเยี่ยมญาติที่เป็นชาวต่างชาติซึ่งทำงาน
หรือศึกษาอยู่ที่ประเทศจีนตลอดจนธุระส่วนตัว   S1                                   ผู้สมัครจะต้องมีพ่อเเม่ ผู้ปกครอง คู่สมรส ของเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปีที่เป็น
                                                                                                         ชาวต่างชาติที่กำลังทำงานหรือเรียนในประเทศจีนเป็นระยะยาว เเละบุคคลที่
                                                                                                         รู้จักเป็นการส่วนที่มีความประสงค์ในการที่จะเข้าพำนักอาศัยในประเทศจีน
                                                                  S2                                  ซึ่งล้วนจะต้องมีอาศัยอยู่ในประเทศจีนมากกว่า 180 วันขึ้นไป    ในการเข้า
                                                                                                         เยี่ยมญาติในช่วงระยะเวลาสั้นๆ นั้น ผู้สมัครจะต้องมีญาติที่เป็นชาวต่างชาติที่
                                                                                                         กำลังทำงานหรือเรียนในประเทศจีนเป็นระยะยาว เเละบุคคลที่รู้จักเป็นการ
                                                                                                         ส่วนที่มีความประสงค์ในการที่จะเข้าพำนักอาศัยในประเทศจีนซึ่งล้วนจะต้อง
                                                                                                         มีอาศัยอยู่ในประเทศจีนไม่เกิน 180 วัน "สมาชิกในครอบครัว" หมายถึงคู่
                                                                                                         สมรส พ่อเเม่ ลูก คู่สมรสของลูก พี่น้อง ปู่ย่า ตายาย ลูกหลานเเละพ่อแม่ของ
                                                                                                         คู่สมรส
 
 การทำงาน                                                   Z                                    เพื่อเข้าทำงานในประเทศจีน  งานการแสดงเชิงพาณิชย์  งานการแสดงที่ได้                                                                                                           รับผลตอบแทนเชิงพาณิชย์ 
 การผ่านด่านเพื่อต่อเครื่อง                              G                                   เพื่อการข้ามไปยังประเทศอื่นหรือตั๋วเครื่องบินแบบต่อเนื่อง 
 เจ้าหน้าขับเครื่องบิน และลูกเรือ
รวมถึงเจ้าหน้าที่ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ       C                                  เจ้าหน้าที่ขับเครื่องบิน ลูกเรือ เจ้าหน้าที่ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศรวมทั้ง
                                                                                                        ครอบครัวของพนักงานซึ่งมีส่วนร่วมมากับการเดินทางระหว่างประเทศเเละผู้
                                                                                                        ขับยานพาหหนะขนส่งทางบกดำเนิน
 
 การศึกษาเล่าเรียน,และงานวิจัย                       X1                                เพื่อเข้าศึกษาต่อในประเทศจีนโดยระยะเวลามากกว่า 180 วัน 
                                                                   X2                                เพื่อเข้าศึกษาต่อในประเทศจีนโดยระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน
 
 บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ                          R                                   ประเทศจีนต้องการบุคลากรที่มากด้วยความสามารถเเละเชี่ยวชาญในศาสตร์
                                                                                                        เเต่ละเเขนง
 
 ผู้สื่อข่าว                                                      J1                                 ตัวแทนนักข่าวต่างชาติที่ทำงานประจำโครงการสื่อต่างๆของจีนเข้ามาพำนัก
                                                                                                        อาศัยในประเทศจีนมากกว่า 180 วัน 
                                                                  J2                                  นักข่าวต่างชาติที่มาทำข่าวเป็นระยะสั้น เข้ามาพำนักอาศัยในประเทศจีนไม่                                                                                                            เกิน 180 วัน
 
 ตั้งถิ่นฐานอาศัยถาวร                                    D                                   เพื่อเข้ามาพำนักตั้งถิ่นฐานอาศัยถาวรในประเทศจีน 

 เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวีซ่า แบบฟอร์มคำร้อง  หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน  หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม  รูปถ่ายสีขนาด ตัวโต เห็นคอนิด 33*48 มม(สี) 3ใบ  รวม 3 ใบ**ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน**อัดภาพด้วยกระดาษปกติ พื้นหลังขาว ถ่ายแบบหัวโต หนังสือเดินทางตัวจริงและสำเนา สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ตั๋วเครื่องบินไปกลับ ใบจองโรงแรม ชื่อที่อยู่/เบอร์โทร ที่ทำงาน ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าจะแตกต่าง ขึ้นอยู่กับลักษณะการขอวีซ่า โดยปกติการเข้าออกครั้งเดียวจะเสีย ค่าใช้จ่ายพร้อมค่าบริการของบริษัท 2500.บาท 7 วันทำการ/ยืน กทม 3000
หนังสือเดินทางปกติราคานึ้
ทำเสร็จในวันเดียว ยกเลิก ทำเสร็จใน 2 วัน 
ทำเสร็จใน 3 วัน  ทำเสร็จใน 4 วัน (ปกติ) 
บวกจัดส่งกลับ = 100.บาท
ทำวีซ่า 6 เดือน 4วันทำการ บริการรวมวีซ่า
ทำวีซ่า 12 เดือน 4 วันทำการ บริการรวมวีซ่า

หนังสือเดินทางเล่มสีเหลือง
ทำเสร็จในวันเดียว ยกเลิก ทำเสร็จใน 2 วัน  ทำเสร็จใน
3 วัน 
ทำเสร็จใน 4 วัน (ปกติ) 
บวกจัดส่งกลับ = 100.บาท
Double Entry ครึ่งปี เข้า 2 ครั้ง 
4วันเป็นปกติ 

เอกสารตั๋วเครืองบินไปกลับ***         
ใบจองโรงแรมที่จีน**** เฉพาะท่องเที่ยว คำสักออกให้จาก 20/3/2014 กงสุลจีน           
สำเนา หน้าหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูป 1 ใบ           
ถ้าเคยไปจีน Coppy หน้าวิซ่ามา 1 ใบ             
สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ           
สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ รูป3 ใบ             
โปรดระบุที่พักในจีน             
ไปทางรถโปรดระบุหรือพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษรายการเดินทาง             
ระบุประกันชิวิต เช่น ชื่อบริษัท หมายเลขประกัน             โ
ปรดระบุญาติในครอบครัวของท่าน 2 คน เช่น แม่เดินทาง ระบุสามีของแม่ ลูกเดินทางระบุแม่+พ่อ             
อยู่เกิน 30 วันต้องมีหนังสือเชิญจาก จีน ตัวอย่า>>> 
หมายเหตุ : กงสุลจีนเชียงใหม่จะทำวิซ่าให้ได้เฉพาะภูมิภาคเหนือเท่านั้่นหรือท่านที่ทำงานภาคเหนือ
1.แสดงเอกสารว่าอยู่ภาคเหนือเช่นทะเบียนบ้านบัตรประชาชน
2.หนังสือรับรองจากบริษัทที่อยู่ภาคเหนือตอนบน         
โหลดเอกสารเขียนส่งขอวิซ่า 
การขอวีช่าปี เข้าหลายครั้ง ทางสามารถดำเนิ่นการให้ได้โดยท่านต้องเข้าจีน 5 ครั้งขึ้นไป หมายเหตุ การยืนขอขึ้นอยู่การพิจารณาของ กงสุลถ้าท่านมีหนังสือเดินทางสีเหลืองไม่ต้องเดินทางมาเองเราดำเนินการให้ รับบริการทำวิซ่า ท่านที่สนใจติดมาที่
line ID : 0912458935 โทร 0912458935,0958849355
เขียนแบบฟอร์มคำร้องของสถานทูตจีนโหลดข้อมูล

รูปที่ใช้ในการขอวีซ่า  

1.พื้นสีขาว รูปถ่ายสีขนาด 48 มม. X 33 มม (สี)
2.ห้ามยิ่ม
3.ต้องเห็นหู
4.ห้ามใส่ตุ้มหู
6.พื้นหลังขาวเท่านั้น
7.หน้าใส่เสื้อสีขาว,คอปกขาว,
8ห้ามใส่แว่นตาสี
9.คนมุสลิมเปิดเห็นใบหน้า เขียนใบรับรองตัวเองด้วย
10.ห้ามใส่หมวก
11.ห้ามใส่เครื่องประดับ ติดต่อสอบถาม

                    โหลดเขียนประวัติการขอวีซ่าจีน


แบบฟอร์มคำร้อง
ชื่อจริง:                               
สกุล:                                  
ชื่อกลาง:                                      
เพศชายหรือหญิง ชาย หญิง
ชื่อจีน(ถ้ามี):                                   
สัญชาติปัจจุบัน             :                
ชื่ออื่นๆหรือชื่อเดิม(ถ้ามี):                  
Former Nationality  :                      
วันเกิน :(ปี-เดือน-วัน)   :                     
สถานที่เกิด จังหวัด ประเทศ :              
โปรดระบุอิเมลของตัวท่านด้วย     ****

ที่อยู่ปัจจุบัน****              
รหัสไปรษณีย์                       

เบอร์โทรที่บ้านและมือถือ                           
       
     

ทำที่บริษัทประกันอะไร              

อาชิพของท่าน

นักธุรกิจ

อาจารย์/นักศึกษา

ข้าราชการ

พนง สายการบิน รถไฟ,เรื่อ

สือมวลชน

สมาชิกรัชสภา

นักบวช

อื่นๆ(โปรดระบุ)

 

พนักงาน NGO

 

สมาชิกผู้ดำรงตำแหน่งเดิมของรัฐสภา

 

 

อย่างเป็นทางการของรัฐบาล

 

 

บุคลากรทางทหาร

ชื่อสถานที่ทำงาน/สถานที่ศึกษา  
หมายเลขโทรศัพท์  
ที่อยู่ที่ทำงาน/สถานที่ศึกษา 

รหัสไปรษณีย์ 
ขอเข้าประเทศวิชาเดินทางไป 1 ครั้งภายใน 3เดือน
  อยู่ประเทศจีน 60 วัน ต้องเคยไปจีนมาแล้ว 2 ครั้ง  

  
วันแรกที่คุณเดินทางเข้าประเทศจีน :(ปี-เดือน-วัน):        

ใบจองโรงแรมและตั๋วเครื่องบินไปกลับเฉพาะอยู่เกิน 30 วัน

ญาติติดต่อฉุกเฉิน
ชื่อบิดา           
          เบอร์ติดต่อ

ชื่อมารดา                        เบอร์ติดต่อ
สามีและภรรยา           เบอร์ติดต่อ 

ญาติที่ติดต่อได้ในประเทศไทย                                      **
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ในประเทศไทย:                        
**
ความสันพันธ์เป็น           
**
อาชีพ                       
**
ข้อมูลอื่นที่ต้องการแจ้งให้ทราบ

สถานที่จัดส่งกลับหนังสือเดินทาง: และทางเราไปรับ

 
**เราจะคัดสรรค์ ให้คุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดตามแบบที่คุณต้องการ เพื่อให้วันหยุดของคุณนี้ ประทับใจ และที่ยากจะลืมเลือน


โปรดส่งมาที่  คันฉัตร เทพวงค์
507/37 ถนนป่าตัน  ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
หรือ0912458935,0958849355 โปรดติดต่อทาง LIne ID:0912458935 email:k0912458935@gmail.com


 รับจัดทำวีซ่าเข้าประเทศจีนรับดำเนินการแปลเอกสารบริการรับรองต่างประเทศประเทศจีน จัดทำที่เชียงใหม่

Copyright (@) 2005 by Chiangmai.tht.in All right reserve Website Development by  Chiangmai Commlicence No 3500400226910