ยืนวีซ่าเชียงใหม่

Visa for Chiang Mai

ยืนวีซ่า จีน พม่ารับรองเอกสารและแปล

Home
วีซ่าจีน
วีซ่าเมียนมาร์
 รับรองแปลเอกสาร 
ติดต่อ

  
booked.net


 สถิติวันนี้ 544 คน
 สถิติเมื่อวาน 67 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
545 คน
62545 คน
2905884 คน
เริ่มเมื่อ 2012-09-14

Contact Us
Line ID:0816812155
Wechat:tangmoart

 
บจดทะเบียนสมรส คนไทยกับคนพม่า ไทยใหญ่ ต่างชาติ และรับปรึกษาการขอใบรับรองคนโสดชาวพม่า ขั้นตอนดำเนินการฝั่งไทย ทีมงานดำเนินการแปลเอกสารทะเบียนสมรสฉบับภาษาอังกฤษ เป็นภาษาไทยรับรองตรานิติกรณ์กงศุลแจ้งวัฒนะให้คู่สมรส และส่งเอกสารให้ถึงบ้านท่าน : แนะนำ และดำเนินการทำ เอกสารเพื่อขอทะเบียนบ้านสำหรับชาวต่างชาติ ทร.13 [ ค่าใช้จ่ายในการ ขอใบรับรองเอกสารที่สถานทูตพม่า และค่าธรรมเนียมการแปลเอกสารรับรองกงสุลแจ้งวัฒนะ คู่สมรสต้องชำระในส่วนนี้เองน่ะครับ ] ทีมงานจะอำนวยความสะดวกให้คู่สมรส เพื่อง่ายในการดำเนินการเอกสาร หากท่านต้องการ : แนะนำและรับดำเนินการ การขอเอกสาร ** ใบรับรองบุคคลคนเดียวกัน ** ในกรณีที่ ชื่อมารดาในสูติบัติลูก ชื่อไม่ตรงกับพลาสปอร์ตอินเตอร์ ในการจดทะเบียนสมรส เนื่องจากส่วนใหญ่ คนที่มีลูกจะเจอปัญหานี้ เพราะในการลงชื่อในสูติบัติลูกจะใช้เอกสาร พลาสปอร์ต CI บัตรหัว o ในสูติบัติลูก ทีมงานเราจึงอำนวยความสะดวกในการดำเนินการขอเอกสาร [ ขอใบรับรองบุคคล คนเดียวกันที่สถานทูตพม่าในประเทศไทยและแปลเอกสารเป็นภาษาไทยพร้อมรับรองเอกสารตรานิติกรณ์กงสุลแจ้งวัฒนะ โดยท่านส่งสารทางไปรษณีย์เท่านั้น ไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดไหน เราก็สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด โดยคู่สมรสไม่ต้องเดินทางมาที่กรุงเทพ ] { ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้คู่สมรสต้องเสียค่าดำเนินการเอง }
ประเภทของวีซ่าพม่า
 วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa) 
เป็นวีซ่าเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศพม่า มีอายุ 3 เดือน นับจากวันที่ออกวีซ่า สามารถ เข้าออกประเทศพม่าได้ 1 ครั้งเท่านั้น ซึ่งจะใช้เพื่ออยู่ประเทศพม่าได้ 28 วัน นับจากวันที่เดินทางถึงพม่า วีซ่าธุรกิจ (Business Visa) เป็นวีซ่าเพื่อการเดินทางไปติดต่อธุรกิจในประเทศพม่า โดยแยกเป็น
 1 . Single เข้าออกได้ 1 ครั้ง มีอายุ 3 เดือน นับจากวันที่ออกวีซ่า เข้าออกประเทศพม่าได้ 1 ครั้ง ซึ่งจะใช้เพื่ออยู่ประเทศพม่าได้ 70 วัน นับจากวันที่เดินทางถึงพม่า 
2 . Multiple เข้าออกได้ไม่จำกัดครั้ง แยกออกเป็น 
2.1 แบบมีอายุ 3 เดือน นับจากวันที่ออกวีซ่า เข้าออกประเทศพม่าได้มากกว่า 1 ครั้ง ตามอายุวีซ่า ซึ่งจะใช้เพื่ออยู่ประเทศพม่าได้ 70 วัน นับจากวันที่เดินทางถึงพม่า โดยที่การขอวีซ่า Multiple ต้องเคยทำวีซ่า Single มาแล้ว 2 ครั้งเท่านั้น 
2.2 แบบมีอายุ 6 เดือน นับจากวันที่ออกวีซ่า เข้าออกประเทศพม่าได้มากกว่า 1 ครั้ง ตามอายุวีซ่า ซึ่งจะใช้เพื่ออยู่ประเทศพม่าได้ 70 วัน นับจากวันที่เดินทางถึงพม่า โดยที่การขอวีซ่า Multiple ต้องเคยทำวีซ่า Single มาแล้ว 2 ครั้งเท่านั้น 
2.3 แบบมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ออกวีซ่า เข้าออกประเทศพม่าได้มากกว่า 1 ครั้ง ตามอายุวีซ่า ซึ่งจะใช้เพื่ออยู่ประเทศพม่าได้ 70 วัน นับจากวันที่เดินทางถึงพม่า โดยที่การขอวีซ่า Multiple ต้องเคยทำวีซ่า Single มาแล้ว 2 ครั้งเท่านั้น 
บริการของ SDTY-TOUR ท่านจะได้รับ 
 ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับชนิดของวีซ่า 
คัดกรองเอกสารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประเภทวีซ่า
 จัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัครขอยื่นวีซ่า ทั้งของผู้ขอวีซ่า และผู้สนับสนุน 
 ประเมินโอกาสการขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข 
 ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นวีซ่าโดยผู้ชำนาญการ 
 การเขียนจดหมายอธิบาย ข้อมูล เอกสารให้กับสถานทูต(สำคัญมาก) 
 นัดหมายเพื่อสัมภาษณ์วีซ่า แนะนำขั้นตอน วีธีดำเนินการ และสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่สถานทูต 
การเดินทางไปยังประเทศพม่าสำหรับคนไทย ได้รับการยกเว้นวีซ่าหากเดินทางไปทางเครื่องบิน โดยสามารถพำนักได้ 14 วัน หากต้องการพำนักนานกว่า 14 วัน หรือเดินทางผ่านชายแดนจำเป็นต้องขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศ โดยท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ที่ สถานทูตพม่าประจำประเทศไทยซึ่งจะพิจารณาตามประเภทของวีซ่า 
1.หนังสือเดินทางตัวจริง 
2.สำเนาหนังสือเดินทาง 
3.สำบัตรประชาชน 
4.ตัวเครื่องบินไปกลับ 
5.ใบรองโรงแรม 
6.รูปพื้นหลังขาว 2 นิ่ว 3ใบ 
วีซ่าธุระกิจของพม่า 
1.ใบจดทะเบียนการของพม่า
 2.จดหมายเชิญของบริบัติในพม่าของภาษา  
2.1 ภาษาอังกฤษ 
2.2 ภาษาพม่า 
2.3 ในหนังสือเชิญต้องระบุชื่อผู้ถูกเชิญ 
3.สำเนาหนังสือเดินทางผู้เชิญถ้ามี 
4.สำเนาบัตรประชาชนผู้เชิญ 
วีซ่าธุระกิจ ขอ 1 
ครั้งได้ ก่อนครั้งแรก 
ครั้งที่ 2 ขอเขาออกสอง
ครั้ง ครั้งที่ 3 ขอได้ 6 เดือน
เข้าออกหลายครั้ง ครั้งที่ 4 ขอ 1 ปี เข้าออกหลายครั้ง
 
  

 

 

 รับดำเนินการแปลเอกสารบริการรับรองต่างประเทศประเทศจีน จัดทำที่เชียงใหม่

Copyright (@) 2005 by Chiangmai.tht.in All right reserve Website Development by  Chiangmai Commlicence No 3500400226910