How to Use...
CHIANGMAI.THT.IN  

               

 
 รับดำเนินการขอทำวิซ่าเข้าประเทศพม่า
 


รับยืนวีช่าพม่า


ประเภทของวีซ่าพม่า
วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa)
เป็นวีซ่าเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศพม่า มีอายุ 3 เดือน นับจากวันที่ออกวีซ่า สามารถ เข้าออกประเทศพม่าได้ 1 ครั้งเท่านั้น ซึ่งจะใช้เพื่ออยู่ประเทศพม่าได้ 28 วัน นับจากวันที่เดินทางถึงพม่า
วีซ่าธุรกิจ (Business Visa)
เป็นวีซ่าเพื่อการเดินทางไปติดต่อธุรกิจในประเทศพม่า โดยแยกเป็น
1 . Single เข้าออกได้ 1 ครั้ง มีอายุ 3 เดือน นับจากวันที่ออกวีซ่า เข้าออกประเทศพม่าได้ 1 ครั้ง ซึ่งจะใช้เพื่ออยู่ประเทศพม่าได้ 70 วัน นับจากวันที่เดินทางถึงพม่า
2 . Multiple เข้าออกได้ไม่จำกัดครั้ง แยกออกเป็น
2.1 แบบมีอายุ 3 เดือน นับจากวันที่ออกวีซ่า เข้าออกประเทศพม่าได้มากกว่า 1 ครั้ง ตามอายุวีซ่า ซึ่งจะใช้เพื่ออยู่ประเทศพม่าได้ 70 วัน นับจากวันที่เดินทางถึงพม่า โดยที่การขอวีซ่า Multiple ต้องเคยทำวีซ่า Single มาแล้ว 2 ครั้งเท่านั้น
2.2 แบบมีอายุ 6 เดือน นับจากวันที่ออกวีซ่า เข้าออกประเทศพม่าได้มากกว่า 1 ครั้ง ตามอายุวีซ่า ซึ่งจะใช้เพื่ออยู่ประเทศพม่าได้ 70 วัน นับจากวันที่เดินทางถึงพม่า โดยที่การขอวีซ่า Multiple ต้องเคยทำวีซ่า Single มาแล้ว 2 ครั้งเท่านั้น
2.3 แบบมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ออกวีซ่า เข้าออกประเทศพม่าได้มากกว่า 1 ครั้ง ตามอายุวีซ่า ซึ่งจะใช้เพื่ออยู่ประเทศพม่าได้ 70 วัน นับจากวันที่เดินทางถึงพม่า โดยที่การขอวีซ่า Multiple ต้องเคยทำวีซ่า Single มาแล้ว 2 ครั้งเท่านั้น
บริการของ SDTY-TOUR ท่านจะได้รับ
🌎 ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับชนิดของวีซ่า
🌎 คัดกรองเอกสารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประเภทวีซ่า
🌎 จัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัครขอยื่นวีซ่า ทั้งของผู้ขอวีซ่า และผู้สนับสนุน
🌎 ประเมินโอกาสการขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข
🌎 ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นวีซ่าโดยผู้ชำนาญการ
🌎 การเขียนจดหมายอธิบาย ข้อมูล เอกสารให้กับสถานทูต(สำคัญมาก)
🌎 นัดหมายเพื่อสัมภาษณ์วีซ่า แนะนำขั้นตอน วีธีดำเนินการ และสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่สถานทูต
การเดินทางไปยังประเทศพม่าสำหรับคนไทย ได้รับการยกเว้นวีซ่าหากเดินทางไปทางเครื่องบิน โดยสามารถพำนักได้ 14 วัน หากต้องการพำนักนานกว่า 14 วัน หรือเดินทางผ่านชายแดนจำเป็นต้องขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศ โดยท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ที่ สถานทูตพม่าประจำประเทศไทยซึ่งจะพิจารณาตามประเภทของวีซ่า
1.หนังสือเดินทางตัวจริง
2.สำเนาหนังสือเดินทาง
3.สำบัตรประชาชน
4.ตัวเครื่องบินไปกลับ
5.ใบรองโรงแรม
6.รูปพื้นหลังขาว 2 นิ่ว 3ใบโปรดส่งมาที่  คันฉัตร เทพวงค์ 
507/37 ถนนป่าตัน อาคาร 22 ซ.5 ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
หมายเลขโทรศัพท์  0912458935,0816812155 
โปรดติดต่อทาง LIne ID:0816812155 Wechat Id:tangmoart
email:k0816812155@gmail.com
ติดต่อ เบอร์หรือIDLine:0816812155
 
ราคาดังกล่าวนี้เป็นการจัดทำวิซ่าให้บริการเป็นราคารวมค่าบริการเป็นการยอมรับของผู้บริการจึงไม่มีผลทางกฏหมาย
ไม่ใช้นำพาท่องเที่ยว เว็บนี้เข้ารวมกับ ThaiFly.com T.A.T. Licence No. 11/5301

 Add to Google 1year 100. bath Advertising

1500 Bath
1 Year
Advertising

Copyright (c) 2005 by Chiangmai.tht.in All right reserve Website Development by mix
Chiangmai Commlicence No 3500400226910


Powered by AIWEB