How to Use...
CHIANGMAI.THT.IN  

               

 
 รับจัดทำวิซ่าเข้าประเทศจีน
 


   

Home
Accommodatrion
Travel
Restaurant
Chiangmai Spa
Chiangmai Golf
Map
Links
Contact Us
E-Mail
              
 
 

GoogleWeb
chiangmai 
     Click for Chiang Mai, Thailand Forecast
 <<Manager>>
  รับทำวิซ่าเข้าประเทศจีน
การขอวีชาจีน
วีซ่าประเทศจีนมีทั้งหมด 

C

เจ้าหน้าที่ของการรถไฟ สายการบินและลูกเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างประเทศบนเครื่องบิน บนเรือและการขนส่งทางอากาศ  ตลอดจนครอบครัวของเจ้าหน้าที่ที่ติดตามไปด้วย รวมทั้ง พนักงานขับขี่ยานพาหนะที่ปฏิบัติหน้าที่ขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ

D

ชาวต่างชาติที่ได้รับอนุมัติให้มาตั้งถิ่นฐานถาวรในประเทศจีน

F

ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้  เยี่ยมเยือนทางด้านวัฒนธรรมและเทคโนโลยี หรือทำการวิจัย

G

ชาวต่างชาติที่ประสงค์เดินทางเข้าประเทศหรือภูมิภาคที่สามโดยผ่านประเทศจีน

J1

นักข่าวต่างชาติประจำสำนักข่าวจีนที่พำนักระยะยาวในประเทศจีน (พำนักนานกว่า 180 วัน)

J2

นักข่าวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อทำข่าวระยะสั้น (พำนักไม่เกิน 180 วัน)

L

ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อการท่องเที่ยว

M

ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อติดต่อธุรกิจการค้า

Q1

สมาชิกครอบครัว (คู่สมรส บิดา-มารดา บุตร คู่สมรสของบุตร พี่-น้อง ปู่ย่าตายาย หลานปู่ย่า-ตายาย  รวมทั้ง บิดา-มารดาของคู่สมรสของประชาชนจีน และสมาชิกครอบครัว (คู่สมรส บิดา-มารดา บุตร คู่สมรสของบุตร พี่-น้อง ปู่ย่าตายาย  หลานของปู่ย่า-ตายาย รวมทั้ง บิดา-มารดาของคู่สมรสของชาวต่างชาติที่ได้รับอนุมัติให้ตั้งถิ่นฐานถาวรในประเทศจีน ที่ประสงค์เดินทางเข้าไปพำนักอยู่ในประเทศจีนเพื่ออยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว ตลอดจนชาวต่างชาติที่ยื่นขอวีซ่าเข้าไปพำนักในประเทศจีนเนื่องจากได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อุปการะเด็ก

Q2

ญาติของชาวจีนที่ประสงค์เดินทางเข้าประเทศจีนระยะสั้น (ไม่เกิน 180 วันเพื่อเยี่ยมญาติชาวจีนที่พำนักอยู่ในประเทศจีน และญาติของชาวต่างชาติที่ประสงค์เดินทางเข้าไปเยี่ยมญาติชาวต่างชาติที่ได้รับอนุมัติให้ตั้งถิ่นฐานถาวรที่ประเทศจีน

R

บุคลากรต่างชาติระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ขาดแคลนและที่ประเทศจีนต้องการอย่างเร่งด่วน

S1

คู่สมรส บิดา-มารดา บุตรที่อายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ บิดา-มารดาของคู่สมรสของชาวต่างชาติที่ประสงค์เดินทางเข้าประเทศจีนระยะยาว (เกินกว่า 180 วันเพื่อเยี่ยมญาติชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศจีนที่ทำงาน ศึกษา เป็นต้น  รวมทั้งบุคคลที่จำเป็นต้องพำนักอยู่ในประเทศจีนเพื่อจัดการกิจธุระส่วนตัวอื่นๆ

S2

สมาชิกครอบครัว (คู่สมรส บิดา-มารดา บุตร คู่สมรสของบุตร พี่-น้อง ปู่ย่าตายาย  หลานปู่ย่า-ตายาย รวมทั้งบิดา-มารดาของคู่สมรสของชาวต่างชาติที่ประสงค์เดินทางเข้าไประยะสั้น (ไม่เกิน180 วัน เพื่อเยี่ยมญาติชาวต่างชาติที่ทำงาน  หรือศึกษาอยู่ในประเทศจีน      รวมทั้งชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศจีนเพื่อจัดการกิจธุระส่วนตัวอื่นๆ

X1

ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อศึกษาระยะยาว (เกินกว่า 180 วัน)

X2

ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อศึกษาระยะสั้น (ไม่เกิน 180 วัน)

Z

ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อทำงาน


เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวีซ่า
แบบฟอร์มคำร้อง 
หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 
หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 
รูปถ่ายสีขนาด ตัวโต เห็นคอนิด 33*48 มม(สี) 3ใบ  รวม 3 ใบ**ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน**อัดภาพด้วยกระดาษปกติ พื้นหลังขาว ถ่ายแบบหัวโต
ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าจะแตกต่าง ขึ้นอยู่กับลักษณะการขอวีซ่า โดยปกติการเข้าออกครั้งเดียวจะเสีย ค่าใช้จ่ายพร้อมค่าบริการของบริษัท 1500.บาท 4 วันทำการ
หนังสือเดินทางปกติ
ทำเสร็จในวันเดียว ยกเลิก
ทำเสร็จใน 2 วัน = 2,900 บาท
ทำเสร็จใน 3 วัน = 2,600 บาท
ทำเสร็จใน 4 วัน (ปกติ) = 1,500 บาท
 
บวกจัดส่งกลับ = 100.บาท
หนังสือเดินทางเล่มสีเหลือง
ทำเสร็จในวันเดียว ยกเลิก
ทำเสร็จใน 2 วัน = 3,000 บาท
ทำเสร็จใน 3 วัน = 2,700 บาท
ทำเสร็จใน 4 วัน (ปกติ) = 1,600 บาท
 
บวกจัดส่งกลับ = 100.บาท
Double Entry
ครึ่งปี เข้า 2 ครั้ง
 
4วันเป็นปกติ = 3,000 บาท 
หนังสือเดินทางเล่มสีเหลือง
Double Entry
ครึ่งปี เข้า 2 ครั้ง
 
4วันเป็นปกติ = 3,200 บาท อยู่ที่กงสุนอีกครั้ง

          เอกสารตั๋วเครืองบินไปกลับ***
         ใบจองโรงแรมที่จีน**** เฉพาะท่องเที่ยว
คำสักออกให้จาก 20/3/2014 กงสุลจีน
          สำเนา หน้าหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูป 1 ใบ
          ถ้าเคยไปจีน
Coppy หน้าวิซ่ามา 1 ใบ
            สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
          สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ รูป3 ใบ

         
   โปรดระบุที่พักในจีน
            ไปทางรถโปรดระบุหรือพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษรายการเดินทาง
            ระบุประกันชิวิต เช่น ชื่อบริษัท หมายเลขประกัน
            โปรดระบุญาติในครอบครัวของท่าน 2 คน เช่น แม่เดินทาง ระบุสามีของแม่ ลูกเดินทางระบุแม่+พ่อ
            อยู่เกิน 30 วันต้องมีหนังสือเชิญจาก จีน
ตัวอย่า>>>
หมายเหตุ : กงสุลจีนเชียงใหม่จะทำวิซ่าให้ได้เฉพาะภูมิภาคเหนือเท่านั้่นหรือท่านที่ทำงานภาคเหนือ
1.แสดงเอกสารว่าอยู่ภาคเหนือเช่นทะเบียนบ้านบัตรประชาชน
2.หนังสือรับรองจากบริษัทที่อยู่ภาคเหนือตอนบน 
     
  
โหลดเอกสารเขียนส่งขอวิซ่า
การขอวีช่าปี เข้าหลายครั้ง ทางสามารถดำเนิ่นการให้ได้โดยท่านต้องเข้าจีน 5 ครั้งขึ้นไป หมายเหตุ การยืนขอขึ้นอยู่การพิจารณาของ กงสุล

ถ้าท่านมีหนังสือเดินทางสีเหลืองไม่ต้องเดินทางมาเองเราดำเนินการให้
รับบริการทำวิซ่า 
1.เข้าครั้งเดียวอยู่ได้ รอการดำเนิ่นการ

2.สำหรับคนหนุ่ม-สาว วันกลางคนที่ดูไม่แก่ เรียนภาษาระยะสั้น 180 วัน หรือ 6 เดือน หยุดบริการ ได้เฉพาะมีเอกสารจากรัฐบาลจีน
3.เข้าออก 2 ครั้ง ละ 90 วัน 2รอบ รวามเป็น 180 วัน หยุดบริการ ได้เฉพาะมีเอกสารจากรัฐบาลจีน
4.เข้าออก 6 ครั้ง 1 ปี  ครั้งละ 60 วัน(ครั้งละ 2เดือน เข้า-ออกได้ 6 ครั้ง) หยุดบริการได้เฉพาะมีเอกสารจากรัฐบาลจีน
5.เข้าออก 4 ครั้ง 1ปี ครั้งละ 90 วัน (ครั้งละ 3 เดือน เข้า-ออกได้ 4 ครั้ง)หยุดบริการ ได้เฉพาะมีเอกสารจากรัฐบาลจีน
6.เข้าออกไม่จำกัดไม่เกิน 1ปี 30 วันต่อครั้ง มีการลงทุนรวมกับไทยจีน
ท่านที่สนใจติดมาที่ line ID : 0816812155 โทร 0912458935

เขียนแบบฟอร์มคำร้องของสถานทูตจีนโหลดข้อมูล
รูปที่ใช้ในการขอวีซ่า  
1.พื้นสีขาว รูปถ่ายสีขนาด 48 มม. X 33 มม (สี) 
2.ห้ามยิ่ม
3.ต้องเห็นหู
4.ห้ามใส่ตุ้มหู
6.พื้นหลังขาวเท่านั้น
7.หน้าใส่เสื้อสีขาว,คอปกขาว,

8ห้ามใส่แว่นตาสี

9.คนมุสลิมเปิดเห็นใบหน้า เขียนใบรับรองตัวเองด้วย

10.ห้ามใส่หมวก
11.ห้ามใส่เครื่องประดับถ้าเป็นนักบวชจะต้องมีหนัวสือเชิญจากรัฐบาลจีนหรือกรมศาสนาจากจีน ขอหนังสือรับรองจากทางวัดหรือสถานที่พำนักอาศัยในประเทศมาด้วย
เพื่อประกอบการขอวิซ่าประเทศจีน
ตัวอย่างไปรับรองของพระสงฆ์ >>>>>  
งดออกวิช่าจีนให้พระ หมายเหตุต้องได้รับจดหมายเชิญจากคณะพุทธจากจีนเท่านั้น
ทางด้วนสำหรับท่านที่ไม่มีอะไร 
สำหรับท่านที่เป็นบุคคลทีสองหรืออัตลักษณ์ทางเพศเช่นแต่งหญิงหน้าเป็นหญิง
สิ่งที่จะต้องจัดเอกสารต้องยืนเอกสารเอง
หมายเหตุ ท่านที่อยู่นอกพื้นที่ภาคเหนือให้เราบริการทำวิช่า
ดำเนินงาน 20 วัน
1.หนังเดือนทางตัวจริง
2.สำเน่าบัตรประชาชล/ทพเบียนบ้าน
3.รูป 2 นิ้ว 2 ใบ
ราคา 2600
ถ้าเป็นสาวสอง จะได้ 7 วัน

แบบฟอร์มคำร้องขอต่างชาติและวิซ่านักเรียน


แบบฟอร์มคำร้อง
ชื่อจริง:                               
สกุล:                                  
ชื่อกลาง:                                      
เพศชายหรือหญิง ชาย หญิง
ชื่อจีน(ถ้ามี):                                      
สัญชาติปัจจุบัน             :                   
ชื่ออื่นๆหรือชื่อเดิม(ถ้ามี):                  
Former Nationality  :                 
วันเกิน :(ปี-เดือน-วัน)   :                     
สถานที่เกิด จังหวัด ประเทศ :            
โปรดระบุอิเมลของตัวท่านด้วย  ****
หนังสือเดินทางประเภท Diplomatic Service Offcial Regular Other
ที่อยู่ปัจจุบัน****              
รหัสไปรษณีย์                       

เบอร์โทรที่บ้านและมือถือ                              
หนังสือเดินทางหมายเลข:                               
หนังสือเดินทาง ออก จังหวัด ประเทศ :              
วันที่ออกหนังสือเดินทาง:(ปี-เดือน-วัน):              
วันหมดอายุหนังสือเดินทาง:(ปี-เดือน-วัน):           
หมายเลขประกันชิวิตของท่าน      
 
ทำที่บริษัทประกันอะไร              

อาชิพของท่าน

นักธุรกิจ

อาจารย์/นักศึกษา

ข้าราชการ

พนง สายการบิน รถไฟ,เรื่อ

สือมวลชน

สมาชิกรัชสภา

นักบวช

อื่นๆ(โปรดระบุ)

 

พนักงาน NGO

 

สมาชิกผู้ดำรงตำแหน่งเดิมของรัฐสภา

 

 

อย่างเป็นทางการของรัฐบาล

 

 

บุคลากรทางทหาร

ชื่อสถานที่ทำงาน/สถานที่ศึกษา  
หมายเลขโทรศัพท์  
ที่อยู่ที่ทำงาน/สถานที่ศึกษา 

รหัสไปรษณีย์ 
การไปเยื่อนประเทศจีนของท่าน                                                   
การเยือนอย่างเป็นทางการ พนง สายการบิน รถไฟ เรือ
ท่องเที่ยว นักข่าวประจำ
ธุรกิจ นักข่าวแบบชั่วคราว
ผ่านทาง จนท ประจำทรวงการทูต
เรียน การเยือนประเทศจีนแบบทางการ
แสดงโชว์อื่นๆ เป็นลูกจ้าง
อื่นๆ( กรุณาระบุ)  
 เยี่ยมชมระยะสั้นแก่พลเมืองจีนและชาวต่างชาติที่มีสถานะพำนักถาวรจีน  180 วันกับพลเมืองจีนหรือนานกว่าสถานะถิ่นที่อยู่ถาวรในจีน
 เยี่ยมชมระยะสั้นแก่ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศจีนเนื่องจากการทำงาน,การศึกษาหรือเหตุผลอื่น ๆ  สมาชิกครอบครัวที่เดินทางมาจากชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศจีนเนื่องจากการทำงานการศึกษาหรือเหตุผลอื่น ๆ
 การศึกษาระยะสั้นสำหรับน้อยกว่า 180 วัน  การศึกษาระยะยาวมานานกว่า 180 วัน
 เป็นนักข่าวสำหรับข่าวชั่วคราว  ถิ่นที่อยู่ในฐานะที่เป็นนักข่าว
อื่นๆ( กรุณาระบุ)
ขอเข้าประเทศวิชาเดินทางไป 1 ครั้งภายใน 3เดือน
  2 ครั้งภายใน 6เดือน     หลายครั้ง ภายใน 6เดือน
 หลายครั้งภายใน12 เดือน อยู่ประเทศจีน 30 วัน 
  อยู่ประเทศจีน 60 วัน ต้องเคยไปจีนมาแล้ว 2 ครั้ง   อยู่ประเทศจีน 90 วัน ต้องเคยไปจีนมาแล้ว 3 ครั้ง 
ผู้ขอต้องยื่นจดหมายเชิญฉบับจริงจากรัฐบาลจีน ใบจองโรงแรม และตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

หมายเหตุ หลายครั้ง ภายใน 6เดือน / หลายครั้งภายใน12 เดือน
ต้องมีใบรับรองที่ทำงาน และการเดินทางไปเพื่ออะไรเหตุผลการเดินทาง ,ต้องมีเอกสาร เช่น ทะเบียนพาณิชย์ ของบริษัท ร้านค้า ผู้รับรองต้องมี ถ่ายสำเนาบัตรประชน ต้องเซ็นรับรองเอการ
หนังสือตัวอย่าง>>>>
  
วันแรกที่คุณเดินทางเข้าประเทศจีน :(ปี-เดือน-วัน):        

ระยะเวลานานที่สุดที่ตั้งใจจะอยู่ในประเทศจีน :             
กรุณาระบุเมือง/มณฑน ที่จะไปเยือนในจีน :                   ***
ใบจองโรงแรมและตั๋วเครื่องบินไปกลับเฉพาะอยู่เกิน 30 วัน
ปกติวิซ่าใช้เวลาทำการ 4 วันทำการ ท่านต้องการวิซ่า ด่วนภายใน 2-3 วันทำการ
แบบเร่งด่วนโดยชำระค่าธรรมเนียมเร่งด่วนหรือไม่ ด่วนภายใน 1 วันทำการ
ท่านเคยโดนปฎิเสชการขอวิซ่าจีนหรือไม่ ไม่ เคย
ท่านเคยโดนปฎิเสชการขอเข้าประเทศหรือบังคับออกจีนหรือไม่ ไม่ เคย
ท่านเคยด้วยโรรคเหล่านี้หรือไม่
1.ป่วยทางจิต ไม่ เคย
2.ป่วยทางเพศ ไม่ เคย
3.โรคเรื้อน ไม่ เคย
4.วัณโรค ไม่ เคย
5.เอดศ์ ไม่ เคย
6.โรคติดต่ออื่นๆ ไม่ เคย
ถ้าท่านใส่เครื่องหมาย เคย ในคำถามใดๆตั้งแต่ข้อ1-6 จะไม่มีผลใดๆในการขอวิซ่า
กรุณาให้ลายระเอียดของเหตุผลสำหรับคำตอบของท่าน

ที่อยู่ขอผู้เชิญหรือญาติของท่านในประเทศจีน:                     
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ในประเทศจีน:                          

ชื่อบิดา                     เบอร์ติดต่อ
ชื่อมารดา                        เบอร์ติดต่อ
สามีและภรรยา           เบอร์ติดต่อ 

ญาติที่ติดต่อได้ในประเทศไทย                                      **
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ในประเทศไทย:                        
**
ความสันพันธ์เป็น           
**
อาชีพ                       
**
ข้อมูลอื่นที่ต้องการแจ้งให้ทราบ

สถานที่จัดส่งกลับหนังสือเดินทาง: และทางเราไปรับ

 
**เราจะคัดสรรค์ ให้คุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดตามแบบที่คุณต้องการ เพื่อให้วันหยุดของคุณนี้ ประทับใจ และที่ยากจะลืมเลือน

อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า (จ่ายเงินวันรับหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่า)
Single Entry : สามารถเดินทางเข้าได้ 1 ครั้งระยะเวลา 30 วัน โดยจะต้องเดินทางเข้าประเทศจีนภายใน 90 วัน นับจากวันที่ทำวีซ่า
บวกจัดส่งกลับ = 100.บาท
หมายเหตุ
ถ้าต้องการอยู่ 60-90 วัน ในประเทศจีนจะต้องมีเอการเพิ่มดังนี้
บุคคลทั่วไป
ใบเชิญจากสถานที่จะไปพัก หรือ พักกับญาติที่เป็นคนจีนต้องเป็นญาติสำเนาเอกสารบัตรประจำตัวคนจีน
บัตรเชิญจากงานแสดงสินค้าประเภทต่างๆ เช่นงานแสดงสินค้าที่กวางโจว งานเจรจาการค้าขายเป็นต้น
เรียนระยะสั้น (6เดือนหรือน้อยกว่า 6 เดือน) จดหมายเชิญจากรัฐบาลจีน หรือแบบฟอร์ม JW101 (หรือJW102) และใบตอบรับเข้าเรียน

Double Entry
ครึ่งปี เข้า 2 ครั้ง
 
4วันเป็นปกติ = 3,000 บาท

รวมค่าบริการจัดทำวิซาและไม่รวมค่าจัดส่งให้ท่านส่งมาเท่าไรบวกให้เราเท่านั้น
กรุณาส่งหนังสือเดินทางมาให้ทางเรา ได้ 3 เส้นทาง
1.ทางเครื่องบิน
2.ทางรถบัส
3.ทาง EMS โปรดแจ้งหมายเลขด้วย
ตัวอย่างหนังสือรับรองการทำงาน >>>
ตัวอย่างใบตรวจสุขภาพเฉพาะนักเรียน>>>

คำแนะนำ
วีซ่าชนิดท่องเที่ยว (วีซ่าชนิด L)
ออกให้แก่ชาวต่างชาติที่มาจีนเพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติหรือกิจกรรมส่วนตัว คนที่มาท่องเที่ยวที่จีน ต้องยื่นใบจองโรงแรมที่จีนและตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมหลักฐานการเงิน เช่นสมุดบัญชีธนาคาร คนที่มาเยี่ยมญาติที่จีน ต้องมีจดหมายรับรองจากญาติในประเทศจีนและตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
วีซ่ากิจธุระ (วีซ่าชนิด F)
ออกให้แก่คนที่มาเยี่ยมเยือน ทำการวิจัย สอนหนังสือ ทำธุรกิจ แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี อบรมระยะสั้นและฝึกงานตามคำเชิญโดยไม่เกิน 6 เดือน ผู้ขอต้องยื่นจดหมายเชิญฉบับจริงจากรัฐบาลจีน ใบจองโรงแรม และตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
วีซ่านักเรียน (วีซ่าชนิด X) ออกให้ชาวต่างชาติที่มาศึกษา อบรมหรือฝึกงานในประเทศจีนมากกว่า 6 เดือน ผู้ขอต้องยื่นหนังสือรับรองจากโรงเรียนที่รับเข้าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบฟอร์มการขอวีซ่าสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (JW 201 หรือ JW 202) ใบตอบรับเข้าเรียนและ ใบตรวจร่างกาย
วีซ่าทำงาน (วีซ่าชนิด Z) ออกให้แก่ชาวต่างชาติที่มาดำรงตำแหน่งหรือทำงานในประเทศจีนรวมทั้งญาติที่ ติดตามไป ผู้ที่มาจัดงานแสดงสินค้าในประเทศจีน ในกรณีที่ขอต่างกัน ผู้ขอต้องยื่น “ใบขออนุญาตทำงานชาวต่างชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน” (โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดของจีนขอจากกรมแรงงานประจำมณฑล เขตปกครองตัวเองและนครที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลางได้) หรือหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนประจำประเทศจีนและจดหมายเชิญจากรัฐบาลจีน หนังสืออนุญาตของกระทรวงวัฒนธรรมและกรมวัฒนธรรมระดับมณฑล จดหมายขอวีซ่าจากสำนักงานฝ่ายวิเทศระดับมณฑล เขตปกครองตัวเองหรือนครที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลางและใบตรวจร่างกาย
วีซ่าลูกเรือ (วีซ่าชนิด C) ออกให้แก่พนักงานของรถไฟ เครื่องบินและเรือ ที่ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างประเทศ พนักงานสายการบินและลูกเรือระหว่างประเทศ พร้อมกับญาติที่ติดตามไป ผู้ขอต้องยื่นหนังสือรับรองต่างๆ ตามข้อตกลงระหว่างสองประเทศหรือข้อตกลงของฝ่ายจีน
                        โปรดส่งมาที่
  คันฉัตร เทพวงค์
507/37 ถนนป่าตัน อาคาร 22 ซ.5 ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
หมายเลขโทรศัพท์ 053-013654 หรือ 0912458935,0816812155
โปรดติดต่อทาง LIne ID:0816812155 Wechat Id:tangmoart
email:todaytour@gmail.com,k0816812155@gmail.com
ตัวอย่างเขียน ตม ไทยและจีน กดดูภาพ


คำถามจากท่าน>>>

 
ราคาดังกล่าวนี้เป็นการจัดทำวิซ่าให้บริการเป็นราคารวมค่าบริการเป็นการยอมรับของผู้บริการจึงไม่มีผลทางกฏหมาย
ไม่ใช้นำพาท่องเที่ยว เว็บนี้เข้ารวมกับ ThaiFly.com T.A.T. Licence No. 11/5301

 Add to Google 1year 100. bath Advertising

1500 Bath
1 Year
Advertising

Copyright (c) 2005 by Chiangmai.tht.in All right reserve Website Development by mix
Chiangmai Commlicence No 3500400226910


Powered by AIWEB