How to Use... 

    CHIANGMAI.THT.IN

 เชียงใหม่ แม่สะเรียง ถ้ำแก้วโกมล นั่งเรือชมกระเหลี่ยงคอยาว ภูโคลน ถ้ำลอด เมืองปาย

    

Home
Accommodatrion
Travel
Restaurant
Chiangmai Spa
Chiangmai Golf
Map
Links
Contact Us
E-Mail

 

GoogleWeb
chiangmai
    

Click for Chiang Mai, Thailand Forecast

 

อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

       

มัคคุเทศก์อาชี 

สมาคมมัคคุเทศก์กรุงเทพฯ 

สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ 

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

ข่าวประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

เครือข่ายการญจนาภิเษก 

ประวัติพระพุธทรูปปางต่างๆ 

พจนานุกรมไทย

วัดในเชียงใหม่

 

 

แม่สะเรียง ออบหลวง - ถ้ำแก้วโกมล -แม่น้ำปาย-ถ้ำปลา-ถ้ำน้ำแข็ง-ภูโคลน-วัดจองคำ-พระธาตุกองมู-ถ้ำลอด-วัดน้ำฮู้-อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ...
พักผ่อนวันหยุด เชียงใหม่ แม่สะเรียง ถ้ำแก้วโกมล ภูโคลน บ้านกระเหลี่ยงคอยาว
เดินทางโดยรถตู้ รายการเช่ารถ
จำนวน 8 ท่าน xxxxx.- บาท
จำนวน 6 ท่าน xxxxx.- บาท


ติดต่อทางอิเมล [email protected] Contact Us >>> 

 
โปรแกรมเที่ยวราคานี้เริ่มที่เชียงใหม่รายการเช่ารถ
วัน / เวลา โปรแกรมทัวร์
กำหนดการ
วันแรก         เชียงใหม่-UNSEENถ้ำแก้วโกมล
07.55น.          เดินทางถึงจ.เชียงใหม่ ขึ้นรถตู้ปรับอากาศ นำท่านสู่จ. แม่ฮ่องสอน แวะเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติ
                        ออบหลวง หนึ่งในUNSEEN IN  THAILAND 
12.00น.          บริการ อาหารกลางวัน(1)ที่แม่เหาะ อ.แม่สะเรียงเป็นชายแดนติดกับพม่ามีแม่น้ำสาละวิน ซึ้งเป็นแม่น้ำที่           
เกิดขึ้นจากการละลายของหิมะไหลลงมา และมีวัดแบบพม่าให้ชมตลอดเส้นทาง
บ่าย                นำท่านเดินทางสู่ อ.แม่ลาน้อย ระหว่างทางแวะชมความงาม ถ้ำแก้วโกมล หรือถ้ำน้ำแข็งหนึ่งใน UNSEEN IN THAILADN เข้าเมืองแม่ฮ่องสอนเข้าสู่ที่พัก
เย็น                 บริการอาหารเย็น(2) ให้ท่านอิสระเดินเล่นบริเวณถนนคนเดิพร้อมซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก จ.แม่ฮ่องสอนวันที่สอง     บ้านกระเหลี่ยงคอยาว-ซิตี้ทัวร์เมืองสามหมอก-UNSEENอาณาจักรภูโคลน
06.00น.
         รับอรุณตอนเช้า นำท่านสู่ตลาดยามเช้าชมวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาว แม่ฮ่องสอน และร่วมทำบุญตักบาตร
แบบไทยเพื่อเป็นศิริมงคล และแวะซื้อสินค้าพื้นเมือง เช่น อาหารหรือของที่ระลึกจากนั้นนำท่านกลับโรงแรม
07.00น.         รับประทานอาหารเช้า(3) ท่ามกลางสายหมอก ทิวเขาและธรรมชาติที่งดงาม สัมผัสบรรยากาศที่หนาวเย็นของเมืองสามหมอก
08.00น.         ออก เดิทางสู่  เดินทางไปยังบ้านกระเหลี่ยงคอยาวจากนั้นเดินทางสู่ วัดจองคำ นำท่านเที่ยวชมวัดเก่าแก่ศลิปะแบบไทยใหญ่สักการะหลวงพ่อโต ชมตุ๊กตาไม้แกะสลัก สักการะ  พระพุทธสิหิงค์จำลอง ณ วัดจองกลางแวะวัดหัวเวียงสักการระพระเจ้าพาราละแช่ง หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่วนอุทยานถ้ำปลาเป็นถ้ำใต้เชิงเขา
เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน(4)
บ่าย                นำ ท่านเดินทางสู่ อาณาจักรภูโคลน หนึ่งใน UNSEEN IN THAILAND เเหล่งน้ำแร่และโคลนธรรมชาติที่มาจากสายน้ำแร่ใต้พื้นดิน อิสระให้ท่านเลือกใช้บริการต่างๆจากอาณาจักรเสริมความงาม อาทิ พอกหน้าและตัวด้วยโคลนธรรมชาติ ขัดและนวดหน้าอาบน้ำแร่ธรรมชาติ นวดแผนไทย หรือจะประลองฝีมือโดยการไดร์ฟกอล์ฟก็มีให้บริการ(เชิญท่านเลือกใช้บริการและ ชำระเงินเอง) ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านสู่ วัดพระธาตุดอยกองมู  เป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญ   จากวัดพระธาตุดอยกองมูนี้สามารถมองเห็นภูมิประเทศและสภาพตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ได้อย่างชัดเจนและสวยงามมาก ชมทะเลหมอก ที่มาของคำว่า " เมืองสามหมอก"
ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ(5)หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก
วันที่สาม     แม่ฮ่องสอน-ถ้ำลอด-เชียงใหม่-กรุงเทพฯ
06.45 น.
          รับประทานอาหารเช้า(6)ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.30 น.          ออก เดินทางกลับสู่ จ.เชียงใหม่ ระยะทาง 244 ก.ม. โดยใช้เส้นทาง 1095 ใช้เวลาประมาณ 6 ช.ม. ผ่าน อ.บางมะผ้า ระหว่างทางให้ท่านชมจุดชมวิวกะเหรี่ยง แวะเก็บภาพหมอกยามเช้าและผ่านหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆ เช่น มูเซอ ลีซอ กะเหรี่ยง จีนฮ่อ พร้อมเลือกซื้อของที่ระลึกจากชาวเขา และเดินทางสู่ ถ้ำลอด หนึ่งใน UNSEEN IN THAILAND นั่งแพรล่องไปตามลำห้วยชื่อ น้ำลาง ไหลลอดภูเขาไปทะลุอีกด้านหนึ่ง ทำให้เกิดเป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยงดงาม เป็นถ้ำเก่าแก่ จากการพบเครื่องมือ้ครื่องใช้โบราณในถ้ำ  สันนิษฐานได้ว่ามีอายุประมาณ2,000ปีมาแล้ว ภายในถ้ำความยาวประมาณ1กิโลเมตร ประกอบด้วยห้องโถงใหญ่อีก 3 ห้อง เรียกชื่อต่างๆกันคือ (ถ้ำเสาหินหลวง) เป็นถ้ำที่กว้างใหญ่ มีหินงอกหินย้อยสวยงามมากมาย ตรงกลางห้องโถงมีแท่งหินงอกหินย้อยขนานใหญ่เป็นจุดเด่น (ถ้ำตุ๊กตา) มีหินงอกเป็นปุ่มปมเล็กๆคล้ายตุ๊กตาตั้งเรียงรายอยู่มากมาย และด้านหนึ่งของผนังยังปรากฎภาพเขียนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ถ้ำสุดท้ายอยู่ด้านทางออกคือ (ถ้ำผีแมน) นอกจากมีหินงอกหินย้อยงดงามแล้ว ยังเป็นที่พบเศษภาชนะดินเผา มีซีกฟัน และ กระดูกของมนุษย์ เมล็ดพืช เครื่งมือหิน รวมทั้ง (โลงผีแมน) อีกด้วย โลงผีแมนนี้มีลักษณะเป็นท่อนไม้ ที่ถูกขุดตรงส่วนกลางออกเป็นร่องคล้ายเรือ หรือรางไม้ใส่อาหารเลี้ยงสัตว์ มีทั้งขนาดใหญ่และเล็ก โดยโลงขนาดใหญ่จะถูกวางอยู่บนคานโดยใช้เสา4-6ต้น ตั้งกับพื้นถ้ำและเสาแต่ละคู่ จะถูกเจาะเป็นช่องเพื่อสอดใส่คานไว่วางพาดโลงผีแมน
เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน(7)
บ่าย                 นำ ท่านเดินทางสู่ วัดน้ำฮู้ สักการะเจ้าพ่ออุ่นเมือง พระพุทธรูปหล่อด้วยโลหะสัมฤทธิ์ นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ให้ท่านชมทัศนีย์ภาพของอุทยานแห่งชาติ พร้อมถ่ายรูปกับแปลงไม้เมืองหนาวที่จัดตกแต่งไว้รอการมาเยือนของท่าน จากนั้นนำท่านสู่จ.เชียงใหม่ เชิญท่าน เดินเลือกซื้อสินค้า ย่านถนน ไนท์บาซาร์
20.00น.           นำท่านเข้าเช็คอินสนามบินเชียงใหม่ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
21.30น.            ออกเดินทางกลับ
รายการ ท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่าน เป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการสำหรับเดินทางไปและกลับโดยรถปรับอากาศ
ผู้ใหญ่ ท่านละ           xxxxx.บาทรอบปกติ 8 ท่าน
ผู้ใหญ่ ท่านละ            xxxxxx.บาทรอบปกติ 6 ท่าน
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม       xxxxxx บาท
รายการเช่ารถ

 
 

Copyright (c) 2005 by Chiangmai.tht.in All right reserve Website Development by mix

 เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลข: 3500400226910

 

Powered by AIWEB