เหเหมาลำ สองมหานคร เซี่ยงไฮ้ "นครปารีสแห่งตะวันออก"หังโจว อู๋ซี ซูโจว ท่องมหานคร ปักกิ่ง
สัมผัสดินแดนประวัติศาสตร์..พิชิตกำแพงเมืองจีน โดยสายการบิน ไชน่า อีสเทิร์น/เซี่ยงไฮ้ แอร์ไลน์
กำหนดการเดินทาง 8-15 กุมพาพันธ์ 2558
ราคาพิเศษสุดๆ เพียง 24,900 บาท

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาด : ( แตงโม )  093-1315600,0816812155/Fax:053-013654 
ราคาพิเศษสุดๆ เพียง 24,900 บาท    email:k0816812155@gmail.com
                                   

อัตราค่าบริการ
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องคู่ท่านนับอายุ 18 ปีขึ้นไป เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม เด็กอายุไม่เกิน11ปีพักกับผู้ใหญ่2ท่าน
(เสริมเตียง) (ไม่เสริมเตียง)
เดินทางวันที่  8-15 กุมภาพันธ์ 2558 24,900.- 3,500

 

 

 

บินตรงจากเชียงใหม่
*** สำรองที่นั่ง พร้อมชำระมัดจำคนละ  10,000 บาท ( พร้อมส่งเอกสารยื่นวีซ่า )**
*** ส่วนหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในเรื่องของการบริการ ***

วันแรก     ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ – หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านใบชาบ่อมังกร   02.00 น               คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออก โดยสายการบินไชน่า อีสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่
ของทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
ข้อแนะนำ            ของเหลวนำขึ้นเครื่องทั้งหมดที่นำใส่กระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น
             (รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น  , ของมีคม เช่น มีด , กรรไกร , ที่ตัดเล็บ นำใส่กระเป๋าใบใหญ่โหลดใต้ท้องเครื่อง
05.00 น. (ไฟล์เหมาลำเวลาเที่ยวบินอาจเปลี่ยนแปลงได้ ก่อนเดินทางประมาณ 10-15 วัน จะแจ้งให้ทราบเวลาที่แน่นอน)
บินลัดฟ้าไปยัง เมืองหังโจว โดยสายการบินไชน่า อีสเทริน์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU.......(โดยสารเครื่องบินรุ่นแอร์บัส 320  ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง เวลาที่ปักกิ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมง)
11.00 น               ถึงท่าอากาศยาน เมืองหังโจว หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองหังโจว ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง มีความมั่งคั่งมากที่สุดแห่งหนึ่ง
                เป็นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งในอดีตมีคำเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า 
 “   บนฟ้ามีสวรรค์ บนดินมี  ซู (โจว) หัง (โจว) ” เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามสองฟากถนน
12.00 น              รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่าน ล่องทะเลสาบซีหู (นั่งเรือเหมาพิเศษ) ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก มีเนื้อที่ 5.66 ตร.กม. ความยาวโดยประมาณ 15 กม.
น้ำลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ทะเลสาบนี้มีความแปลกคือมีเกาะอยู่ในทะเลสาบอีก 3 เกาะด้วยกัน ชมเจดีย์ 3 ดวงสะท้อนดวงจันทร์ ซึ่งกวีจีนบรรยายเปรียบเปรยว่า “ซีหูเหมือนนาง  ไซซี ไซซีสวยทุกอริยาบท ซีหูสวยทุกฤดูกาล”
ล่องเข้าสู่เขตทะเลสาบซีหูใหม่ ลอด 3 สะพานดัง เข้าสู่เขตทะเลสาบซีหูเก่า ชมทิวทัศน์สิบ
แห่งของทะเลสาบซีหู ซึ่งได้แก่ ต้วนฉานเสียนซานถาน อิ้นเหยิน และหนานผิงอ่วนจง
ได้เวลาอันสมควร นำท่านสู่ "หมู่บ้านหลงจิ่ง" หรือ "หมู่บ้านใบชาบ่อมังกร" เป็นชุมชนหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่บนภูเขา อาชีพของคนที่นี่ส่วนใหญ่ก็คือการปลูกชา ถ้าพูดถึงชาหลงจิ่งนี้เป็นใบชาที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ในประเทศจีน
มีประวัติยาวนานกว่า 2,000 ปี มีประโยชน์มากมาย เช่น บำรุงสายตา ลดไขมันในเส้นเลือด ลดน้ำหนัก ใบชาที่นี้เป็นใบชาที่มีชื่อเสียงใช้ในการต้อนรับแขกสำคัญ ๆ ของทางรัฐบาล เมื่อเข้าไปในหมู่บ้าน ก็ได้มีการแนะนำวิธีการปลูกชาและยังได้จัดให้ชิม “น้ำชา” ที่มีรสชาติที่แสนยอดเยี่ยม จากยอดของใบชา “หลงจิ่ง” ชาหลงจิ่งของที่นี่ เป็นใบชาที่ยังสดๆ เขียวๆ อยู่ นำมาใส่ในแก้ว แล้วเทน้ำร้อนใส่แล้วดื่มได้ทันที กล่าวกันว่า "ดื่มชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวัน" น้ำที่ใช้ชงชา ต้องเดือดจริงๆ ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การมาเที่ยวชมคือ ช่วงเดือนมีนาคมจนถึงปลายเดือนเมษายน เพราะจะเป็นช่วงที่มีการเก็บใบชา ถ้าพูดสุดยอดแห่งชาจีนก็ต้องชาหลงจิ่ง
18.00 น              รับประทานอาหาร ค่ำ หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Yonghui International

วันที่สอง           หังโจว – ปักกิ่ง – หอฟ้าเทียนถาน - ถนนหวังฝู่จิ่ง

  
07.00 น              รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารออกเดินทางสู่สนามบินหังโจว
10.00 น              ออกเดินทางสู่กรุงปักกิ่ง โดยสายการบิน.......เที่ยวบิน ........
11.30 น              ถึงปักกิ่งนำท่านรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร

นำท่านชม “หอฟ้าเทียนถาน” ซึ่งก่อสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมที่สง่างาม มีความสูง 38 เมตร และมี เส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 30 เมตร ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1420
ช่วงเวลาเดียวกันกับพระราชวังต้องห้าม และใช้เวลาในการสร้างถึง 14 ปี ที่นี่เคยถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวง เทพยดาฟ้าดิน ของจักรพรรดิในสมัยโบราณ เพื่อคุ้มครองเหล่าปวงประชาชาวจีน ให้มีความสมบูรณ์ทางพืชพันธุ์ธัญญาหาร ผ่านชมความสวยงามแปลกตา (ระยะไกล)
ค่ำ                           บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร มื้อพิเศษ! พลาดไม่ได้กับเมนูเป็ดปักกิ่ง รสต้นตำรับ หลังอาหารค่ำให้ท่านได้เดินย่อยอาหารและชมบรรยากาศยามราตรีของเมืองปักกิ่งที่ประดับประดาด้วยแสงไฟที่สวยงาม .และแสงสีของตึกอันแปลกตาที่ “ถนนหวังฟูจิ่ง” ถนนคนเดินในช่วงค่ำที่คึกคักที่สุดของปักกิ่ง แหล่งรวมสินค้านานาชนิด ทั้งผลไม้แห้ง, ขนม, ยาจีน, อาหาร และมีห้างสรรพสินค้ามากมาย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเข้าที่พัก  ã พักที่ MUCURE HOTEL หรือเทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว)

วันที่สาม          จตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังโบราณกู้กง – สนามกีฬาโอลิมปิค  


07.00 น       รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร นำท่านชมศูนย์รวมชาวจีน “จัตุรัสเทียนอันเหมิน” จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก

สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ บันทึกภาพเพื่อเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคม และ หอระลึกประธานเหมาเจอตุง

จากนั้นผ่านประตูเข้าสู่นครโบราณหรือ “พระราชวังต้องห้ามกู้กง” สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์

สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร ชมหมู่อาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆถึง 9,999 ห้อง ชมพระตำหนักว่าราชการพระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ์และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา
เที่ยง             บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
แวะชม “โรงงานผลิตผ้าไหม” ผ้าไหมจีนมีชื่อเสียงทางการผลิตและส่งออกของโลก เพราะจีนเป็นประเทศแรกที่รู้จักการเลี้ยงไหมและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ท่านจะได้ชมวิธีการสาวเส้นไหมออกมาเป็นเส้นใยเส้นเล็กๆ ซึ่งมีความเหนียว และเป็นมันวาวสวยงาม เหมาะต่อการนำไปทอเป็นผืนผ้าพันธุ์ไหม ทั้งแบบใช้เครื่องจักรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด เพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหมจึงเหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและของใช้เอง  จากนั้นพาชมด้านนอกและแชะภาพเป็นที่ระลึกกับ “สนามกีฬารังนกโอลิมปิก 2008” ภายในสนามกีฬาโครงสร้าง 91,000 ที่นั่ง ได้ใช้จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันปักกิ่งโอลิมปิก 2008 มีลักษณะภายนอกคล้ายกับรังนก ที่มีโครงตาข่ายเหล็กสีเทาๆเหมือนกิ่งไม้ ห่อหุ้มเพดานและผนังอาคารที่ทำด้วยวัสดุโปร่งใส
ค่ำ                  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารเข้าที่พัก  ã พักที่ MUCURE HOTEL หรือเทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว)

วันที่สี่             กำแพงเมืองจีน – Snow World – The Place


07.00 น              บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร นำท่านชมอัญมณีที่ประเทศจีนยกย่องว่ามีค่าอย่างล้ำเลิศยิ่งกว่าทองและเพชรนั่นก็คือ“ร้านหยก”โดยจะนำมาใช้ในพิธีการทางศาสนาและบูชาเทพเจ้าหลายพันปีมาแล้ว ชาวจีนมีความเชื่อว่า "หยก" เป็นอัญมณีล้ำค่า

เป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้มาครอบครองทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองส่งเสริมให้เกิดความเจริญก้าวหน้ามั่งคั่ง โชคดีอายุยืนยาวให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค จากนั้นพาท่านไปวัดใจพิชิตความยิ่งใหญ่กับ“กำแพงเมืองจีน” ซึ่งได้รับยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกและเป็นสัญลักษณ์ที่มีความโดดเด่นของประเทศจีนมีความเก่าแก่กว่า 2,000ปี ซึ่งสร้างขึ้นตามคำบัญชาของจักรพรรดิฉินซีแห่งราชวงศ์ฉินผู้รวมประเทศจีนเป็นปึกแผ่น เพื่อเป็นเครื่องกีดขวางของชนเผ่าผู้รุกรานจากทางเหนือ
โดยพระองค์ได้บัญชาให้ทำการเชื่อมกำแพงเมืองต่างๆเข้าด้วยกันจนมีความยาวทั้งสิ้นถึงกว่า 12,700 ลี้ หรือประมาณ 6,350กิโลเมตร ซึ่งครอบคลุมอาณาบริเวณถึง 5 มณฑล 2แคว้นการปกครองตลอดไปจนถึงทะเลทรายโกบี
เมื่อท่านได้ทอดสายตาไปตามแนวกำแพงยักษ์แห่งนี้จะรู้สึกได้ว่า“กำแพงหมื่นลี้”นี้เปรียบเสมือนพญามังกรที่พาดพันไปตามยอดเขาด้วยท่วงท่าที่องอาจสง่างาม
เที่ยง                       บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร มื้อพิเศษ! สุกี้มองโกล
จากนั้นนำท่านแวะชมยาครอบจักวาล“เป่าฟู่หลิง”หรือ“บัวหิมะ”ของแท้ 100% ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น น้ำร้อนลวกหรือน้ำมันช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองของแผลที่โดนลวกได้ดีหรือจะทาเพื่อป้องกันผิวไหม้เสียจากการตากแดดเป็นเวลานาน และช่วยแก้ปัญหา สิว ฝ้า จุดด่างดำบนใบหน้าให้หน้าเนียนใสนำท่านสู่ Snow World สถานที่แห่งนี้เองที่จะทำให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ บนลาน ซึ่งมีระดับความหนาของหิมะอยู่ในราว 60 – 100 เซนติเมตร ณ สกีรีสอร์ท สถานที่แห่งนี้พรั่งพร้อมไปด้วยอุปกรณ์การเล่นบนลานหิมะอย่างครบครัน ได้แก่ แผ่นเลื่อนสกีหิมะ, ม้าลากเลื่อนหิมะ, บอลลูน, สโนว์โมบิล, เครื่องเล่นสไลด์จากภูเขาหิมะและอื่นๆ อีกมากมาย รวมทั้งกิจกรรมบนลานหิมะที่จะทำให้ท่านได้สนุกสนานจนลืมเวลา (ไม่รวมค่าอุปกรณ์เล่นสกี)  จากนั้นนำท่านสู่ย่านช้อบปิ้งไฮโซใจกลางกรุงปักกิ่ง ซื่อเม่าเทียนเจีย"THE PLACE"ห้างใหม่ตกแต่งหรูหรา ชมและเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ชม SKY SCREEN ยาว 2,296 ฟุต กว้าง 88 ฟุต สูง 80 ฟุต นับเป็น LED SCREENจอยักษ์บนเพดานแบบชิ้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ค่ำ                  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารเข้าที่พัก พักที่ MUCURE HOTEL หรือเทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว) เท่า

วันที่ห้า             พระราชวังฤดูร้อน – ถนนโบราณเฉียนเหมิน - ตลาดรัสเซีย

 
07.00 น              บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านชมความงาม “พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน” อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปีก่อน ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้นด้วยแรงงานคนล้วน ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาและจักรพรรดิกวางสู ชมระเบียงกตัญญู และเรือหินอ่อน
เที่ยง                       บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
เที่ยวชม“ถนนโบราณเฉียนเหมิน” (Qianmen Street) สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของปักกิ่ง เปิดให้เที่ยวชมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 เพื่อรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เข้าร่วมพิธีแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2008 หลังจากรัฐบาลปักกิ่งได้ปิดปรับปรุงบูรณะ และก่อสร้างสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนในยุคสมัยราชวงศ์ชิง ราชวงศ์สุดท้ายก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยจำลองบรรยากาศเก่าๆ สมัยราชวงศ์ชิง บริเวณสองฝั่งถนน มีทั้งภัตตาคาร ร้านค้าจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและสินค้าของที่ระลึกในรูปแบบของปักกิ่ง
จากนั้นอิสระช้อปปิ้งกันต่อที่ “ตลาดรัสเซีย” ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่อยู่บนถนนยาวกว่า 400 เมตร ตั้งอยู่ภายใน บริเวณที่ตั้งของสถานทูตนานาชาติมีร้านค้ากว่า300ร้านตั้งเรียงรายไปตามสองข้างถนนไม่ว่าจะเป็นผ้าไหม,เสื้อผ้า,งานฝีมือ,เครื่องหนัง , ของที่ระลึก ฯลฯ ในราคาขายปลีกและส่ง
ค่ำ                           บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารเข้าที่พัก  พักที่ MUCURE HOTEL หรือเทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว)

 วันที่หก           นั่งรถไฟความเร็วสูง เส้นทาง ปักกิ่ง – เซี่ยงไฮ้ – ถนนนานกิง - กายกรรมอีร่า07.00 น              รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก  หลังอาหารออกเดินทางสู่สถานีรถไฟ
08.30 น              ออกเดินทางสู่เซี่ยงไฮ้ โดยรถไฟความเร็วสูง ขบวนที่... ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง
12.30 น              ถึงเซี่ยงไฮ้ รับประทานอาหารเที่ยง  หลังอาหารนำท่านชมเมือง เซี่ยงไฮ้ นครปารีสแห่งตะวันออก เนื่องจากเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆ ของภูมิภาค ทั้งทางด้านเศรษฐกิจการค้า การเงิน การลงทุน รวมถึงด้านแฟชั่น และการท่องเที่ยว เซี่ยงไฮ้จึงนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวจีน โดยถือได้ว่าเซี่ยงไฮ้เป็นสัญลักษณ์ของจีนยุคใหม่ในด้านความก้าวหน้าและความทันสมัยถึงเซี่ยงไฮ้ช้อปปิ้ง ถนนนานกิง เป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของเมืองเซี่ยงไฮ้ สองข้างทางจะมีร้านค้าจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ มากมาย มีความยาวประมาณ 1.5 ก.ม 
18.00 น              รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านชม โชว์กายกรรมอีร่า โชว์ที่ดีที่สุด และลงทุนสร้างสรรค์สูงที่สุดในมหานครเซี่ยงไฮ้ ตระการตากับจินตลีลา ผสมผสานกายกรรมลือชื่อ และความทันสมัยเข้าด้วยกันไว้อย่างลงตัว
โรงแรม ROYAL PARKLANE INTERNATION HOTEL หรือระดับเดียวกัน (โรงแรมระดับ 5 ดาว)

 วันที่เจ็ด                หาดไว่ทาน – อุโมงค์เลเซอร์ – หอไข่มุก - ตลาดร้อยปี 07.00 น              รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านชม หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้โฉมใหม่ (หาดไว่ทาน)ต้นกำเนิดอันลือชื่อของตำนานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็นถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของประเทศต่างๆในสมัยอาณานิคมพร้อมชม อาคารสูงตระหง่าน ซึ่งเป็นศิลปกรรม สไตล์ยุโรปจากนั้นพาชมอัญมณีที่ประเทศจีนยกย่องว่ามีค่าอย่างล้ำเลิศยิ่งกว่าทองและเพชรนั่นก็คือ “หยก” โดยจะนำมาใช้ในพิธีการทางศาสนาและบูชาเทพเจ้าหลายพันปีมาแล้ว ชาวจีนมีความเชื่อว่า "หยก" เป็นอัญมณีล้ำค่า เป็นสิริมงคลแก่ ผู้ที่ได้มาครอบครอง ทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ส่งเสริมให้เกิดความเจริญก้าวหน้า มั่งคั่ง โชคดี อายุยืนยาว ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชคชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำหวงผู่  นำท่านลอดอุโมงค์เลเซอร์ใต้แม่น้ำหวงผู่ ลงไป 50 เมตร ภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเสงเลเซอร์ เป็นรูปต่าง ๆ ตื่นตาตื่นใจ  นำท่านแวะร้านชา  ชิมชาผู่เอ๋อ ชารสชาติกลมกล่อมให้ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากคนทางบ้าน
12.00 น              รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านขึ้นสู่ หอไข่มุก ตั้งอยู่ฝั่งผู่ตงริมแม่น้ำหวังผู่ เขตลู่เจียจุ่ย แล้วเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1993 มีความสูง 468 เมตร นับเป็นหอ TV ที่สูงที่สุดในเอเชียและสูงอันดับ 3 ของโลก หอ TV ดูภายนอกเป็นลูกเหล็กกลม 15 ลูกอยู่ต่างมุมต่างระดับลูกเหล็กกลมที่อยู่ตอนกลางของหอเป็นหอชมวิวที่กว้างขวาง สามารถชมวิวทิวทัศน์  ของเซี่ยงไฮ้ได้ทุกด้าน ปัจจุบันหอไข่มุกถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้อีกด้วย

จากนั้นนำท่านแวะ ร้านคริสตัล  ให้ท่านได้เลือกชมตามอัธยาศัยและซื้อเป็นชองฝาก จากนั้น อิสระช้อปปิ้งที่ ย่านเฉินหวังเมี่ยว ตลาดร้อยปี ซึ่งเป็นตลาดเก่าของคนเซี่ยงไฮ้ ถ่ายภาพกับบ้านเก่ากว่าร้อยปีที่ยังคงความงดงาม และช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง เสื้อผ้า

18.00 น              รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเข้าสู่ที่พัก

 วันที่แปด               สวนฮัวก่าง – ร้านหยก – ซินเทียนตี้ซีหู – สนามบินหัวโจว – สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ เช้า                          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านชมธรรมชาติสวนสวย และสระปลาที่สวน ฮัวก่าง หรือ อ่าวดอกไม้ เดิมเป็นสวนส่วนตัวสร้างโดย หวิว หยุนเช็ง ข้าราชสำนักในสมัยราชวงศ์ซ่ง ตั้งอยู่ในเชิงเขาและทะเลสาบซีหู เป็นทางผ่านของน้ำจากภูเขาฮัวเจียไปยังทะเลสาบซีหู ทำให้น้ำในสระต่าง ๆ ภายในสวนใสสะอาด ปลาสีทองอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก อิสระให้ท่านเดินชมสระปลาสีแดง , สวนดอกไม้ และ สวนดอกโบตั๋น ฯลฯ
เที่ยง                        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชมเดินชม ซินเทียนตี้ซีหู ด้านใต้ของทะเลสาบซีหู ซึ่งเป็นบรรยากาศที่ตกแต่งด้วยร้านกาแฟ ร้านอาหาร สถานบันเทิง ซึ่งนักท่องเที่ยว ชาวตะวันตกนิยมมาพักผ่อนบริเวณนี้ หลังอาหาร นำท่านชมเดินชม ซินเทียนตี้ซีหู ด้านใต้ของทะเลสาบซีหูซึ่งเป็นบรรยากาศ ที่ตกแต่งด้วยร้านกาแฟ ร้านอาหาร สถานบันเทิง ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวตะวันนิยมมาพักผ่อนบริเวณนี้ ได้เวลาอันได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางไปยังสนามบิน
ค่ำ                           บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

22.00 น               อำลาเมืองหัวโจว เดินทางกลับสู่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่  โดยเที่ยวบินที่ MU .......
(ไฟล์เหมาลำเวลาเที่ยวบินอาจเปลี่ยนแปลงได้ ก่อนเดินทางประมาณ 10-15 วัน จะแจ้งให้ทราบเวลาที่แน่นอน
03.00 น               เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติภูเก็ต  โดยสวัสดิภาพฯ

อัตราค่าบริการรวม
ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป – กลับ ตลอดเส้นทาง   
ค่าโรงแรม (พัก2ท่าน/ห้อง) ตามระบุในรายการ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ                                     
ค่าวีซ่าปกติ 4 วันทำการ
ค่าพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่     R
ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและและภาษีสนามบินไทย-จีน
ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ทั้งนี้ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ฯ
อัตราค่าบริการไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม-อาหาร ที่มีการสั่งเพิ่มทั้งที่ภัตตาคารและใน
ห้องพัก,ค่าชม VDOในห้องพัก, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด เป็นต้น
ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าทำเอกสารของคนต่างด้าวทุกประเภท
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและ ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่นตลอดทริปท่านละ  1,000.-  บาท
เอกสารในการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน (สำหรับหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น)

               1 หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทาง

                2 รูปสีถ่ายหน้าตรง ขนาด  2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ

                3 สำเนาทะเบียนบ้าน

                4 สำเนาบัตรประชาชน

                5 สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (ปรับสมุดให้เป็นยอดเดือนปัจจุบัน)

สำหรับหนังสือเดินทางอื่นๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ
กรณีท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มดังนี้

- ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1,200 บาท , - ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 800 บาท

เงื่อนไขการให้บริการ

1 การสำรองที่นั่ง

         1.1 แจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษและหมายเลขพาสปอร์ตตามหนังสือเดินทาง พร้อมกับชำระเงินท่านละ 10,000 บาท

         1.2 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน

2. ในกรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 16-30 วัน คิดค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท

3. ในกรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 8- 10 วัน คิดค่าใช้จ่าย 50 % ของยอดจำนวนเต็ม

4. ในกรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 7 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินให้แก่ท่านโดยเก็บยอดเต็มจำนวน

5. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์นี้ได้ อันเนื่องมาจากเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก

6. เมื่อท่านถอนตัวก่อนการท่องเที่ยวจะสิ้นสุด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
7  ค่าบริการในรายการนี้เป็นราคาสำหรับคณะเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป (ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย) ,ครบ 15 ท่านขึ้นไป (มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย)

ในกรณีที่มีผู้เดินทางยกเลิกหรือไม่ถึงจำนวนดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งขอยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทางได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 7 วัน ทั้งนี้ในกรณีที่ต้องยกเลิกการเดินทาง
บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ได้เรียกเก็บแล้วโดยจะคืนเงินค่าบริการทั้งหมดภายใน 7 วัน หลังการแจ้งยกเลิกและจะเป็นตัวกลางช่วยจัดหารายการทัวร์อื่นให้ท่านพิจารณา

8. บริษัทฯเป็นเพียงตัวแทนสายการบิน และตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวในต่างประเทศ ไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน ปฏิวัติ จลาจล ยกเลิก ล่าช้าเปลี่ยนแปลงเวลาหรือเหตุการณ์อันเกิดจากสายการบิน หรือบริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตลอดจนภัยธรรมชาติต่างๆ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่นการเจ็บป่วย การถูกทำร้าย สูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ แต่ทั้งนี้บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต) 
( MISS./ MRS./ MR.) NAME.........................................................................SURNAME......................................................................
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า  
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส....................................................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
............................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์บ้าน....................................มือถือ..............................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศัพท์บ้าน..................................
ชื่อสถานที่ทำงาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)....................................................................................................................
ตำแหน่งงาน..............................................................................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทำงาน  / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................รหัสไปรษณีย์ ........................................โทร..............................................
(สำคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที่................................เดือน.............................ปี............................. ถึง วันที่..............................เดือน............................ปี............................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ.............................................................................................
เมื่อวันที่................................เดือน.............................ปี............................. ถึง วันที่..............................เดือน............................ปี............................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME............................................................................
RELATION...............................................................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME............................................................................
RELATION...............................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ
**   กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ที่ทำงาน  มือถือ  บ้าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อใช้ในการขอยื่นวีซ่า
**   ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทำให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  ทั้งนี้เพื่อ 
       ประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดทำตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)
**   แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033

โหลดเอกสารได้>> โปรดส่งหน้าหนังสือเดินทางเพื่อยืนยันการจอง
Contact Here

อิเมลของท่าน:

**

ชื่อ/สกุล:

**

เบอร์โทรติดต่อ::

**

จำนวนผู้เดินทาง::

 ท่าน

จำนวนห้องพัก::

  ห้อง

ระบุอาหารที่ท่านไม่รับประมาน::

หัวเรื่อง::

ระบุรายการ::

แนบเอกสาร:

   หมายเหตุ  โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ
ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
                      

                                   

โปรดอ่านกฎกติกามารยาท
1. ทุกความคิดเห็นและรูปภาพจะถูกส่งขึ้นระบบเพื่อการแลกเปลี่ยนโดยอิสระ 
2. งดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ 
3. ทุกความคิดเห็นและรูปภาพไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้ 
4. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็น


Powered by AIWEB