How to Use...
  Bookmark and Share                                         HIANGMAI.THT.IN

 สิบสองปันนา 4 วัน3 คืน

    

Home
Accommodatrion
Travel
Restaurant
Chiangmai Spa
Chiangmai Golf
Map
Links
Contact Us
E-Mail

                                                                         

 
 
                                                                   

 

 


รายการแน่นำการเดินทางให้กับผู้ที่ชอบเดินทาง ตัวอย่าง
รายการโดยโสภาพรรณ ทราเวล
T.A.T.  License No. 21-0402
542/2 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ที่ยวสิบสองปันนา---ทางด่วนR3a       (3คืน 4 วันไปรถกลับรถ)
สัมผัสธรรมชาติและดินแดนแห่งวัฒนธรรมชาวไทลื้อ
ประเทศจีนตอนใต้ มณฑลยูนนาน
เชียงของ – ห้วยทราย- หลวงน้ำทา-บ่อเตน – เชียงรุ่ง- กาหลั่นป้า
หมู่บ้านไทลื้อ- สวนป่าดงดิบ-วัดหลวงไตลื้อ-โชว์พาราณสี
ขอแนะนำโปรแกรมทัวร์เส้นทางสายใหม่ สัมผัสวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวไทลื้อ ที่ เมืองสิบสองปันนา (เชียงรุ่ง) โดยผ่านเส้นทางที่ชาวไตลื้อ อพยพมาสู่ประเทศไทย และสัมผัสเส้นทางสายใหม่ ผ่านแขวงบ่อแก้ว-ห้วยทราย-แขวงหลวงน้ำทา-บ่อเตน-บ่อหาน-เมืองหล้า-สิบสองปันนา มณทลยูนนาน ชมวิถีชิวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าและวิวทิวทัศน์ที่สวยงามระหว่างเส้นทาง โดยทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ที่พักระดับมาตรฐานและบริการอาหารเลิศรสพร้อมโชว์พาราณสีที่ยิ่งใหญ่อลังการ
พักผ่อนวันหยุดเดินทางตั้งแต่วันนี้
ถ้าท่านต้องการไปกับเรา เราจัดการให้ได้เสมอ อาหารดี พักสบาย เที่ยวสนุก
แต่ถ้าสอบถามราคาไม่ต้องนะเพราะเราจะต้องมีค่าใช้จ่าย
ค่าโทรศัพท์ / การจองโรงแรม / จองรถ / ร้านอาหาร เป็นต้น
และท่านไม่เดินทางกับเราทำให้เราเสีย เคดิตต่อสถานที่ต่างๆหวังว่าท่านคงเข้าใจ ขอบคุณมา ณที่นี้ด้วย


ดูสารคดี สิบสองปันนา จากวิดีโอ >>>> 
 รายท่องเที่ยวสิบสองปันนามี2รายการ 1.เริ่มที่เชียงใหม่ 2เริ่มที่เชียงราย
TDT EXTRA
โปรแกรมพิเศษเที่ยว ห้วยทราย-หลวงน้ำทา-เมืองหล้า-เชียงรุ่ง 3 คืน 4วัน (ไปรถกลับรถ)

   
01.00 น  ออกจากเชียงใหม่
วันที่หนึ่งของการเดินทาง    เชียงของ –ห้วยทราย (แขวงบ่อแก้ว)-หลวงน้ำทา-เชียงรุ่ง

06.30 น. ถึงเชียงของทำธุระส่วนตัว  รับประทานอาหารเช้าที่ร้านอาหาร(มื้อที่ 1)เฉพาะคณะที่ไม่นอนเชียงของ
07.30 น. ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย-ลาว ลงเรือเดินทางสู่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้ว (สปป.ลาว)
จากนั้นเดินทางตาม ถนนเส้นทางสายใหม่คุนหมิง - กรุงเทพฯ ผ่าน เมืองหลวงน้ำทา
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)  
13.00 น. นำท่าน ออกเดินทางสู่ ด่านตม.บ่อเต็น เขตชายแดนลาว-จีน  สู่ ด่านบ่อหาน (ด่านตม.จีน) จากนั้นนำท่านเดินทางมุ่งหน้าไปยังเมืองเชียงรุ่ง เมืองหลวงของแคว้น สิบสองปันนา
18.00 น. นำท่านเข้าสูที่พักโรงแรมระดับ 3 ดาว โรงแรมย่านใจกลางเมือง เชียงรุ่ง บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร ไทลื้อ (มื้อที่ 3) พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สองของการเดินทาง สวนป่าดงดิบ-วัดหลวงไทลื้อ-หมูบ้านไทลื้อ-โชว์พาราณสี
06.00 น. บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4) ทำธุระส่วนตัว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนป่าดงดิบ นำท่านนั่งรถรางไฟฟ้า ชมการเรียกนกยูงลงมาจากภูเขา ซึ่งมีนกยูงนับร้อยๆ จากนั้นนำท่านชมการโชว์การแสดงของชนเผ่าต่างๆ อาทิ โชว์การแสดงของชาวไทลื้อ โชว์วัฒนธรรมเผ่าไอนี (อีก้อ) และชมการสาธิตพิธีการแต่งงานของเผ่าอีก้อ เที่ยวชมผืนป่าแห่งสิบสองปันนา ชม ต้นนกยูง ซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีลักษณะคล้ายนกยูง ซึ่งชาวเมืองสิบสองปันนาเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเหล่านกยูง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)
13.00 น. พาท่านเที่ยวชมความยิ่งใหญ่อลังการของวัดหลวง ไทลื้อ ที่ทางรัฐบาลจีน และประชาชน รวมทั้งศรัทธา ชาวไทยได้ร่วมกันบริจาค เป็นมูลค่าถึง 200 ล้านหยวน หรือ ประมาณ 1,000 ล้าน กว่า บาทชมลานสรงน้ำพระพุทธรูป เป็นพิธีการอันเก่าแก่โบราณของพี่-น้องชาวไตลื้อ จากนั้นพาท่านเข้าเยี่ยมชมสถาบันเผยแพร่สมุนไพรไทลื้อ ผ่อนคลายกับการนวดฝาเท้าและแช่เท้าด้วยสมุนไพรไทลื้อที่ขึ้นชื่อของชาวสิบสองปันนา
18.00 น. บริการอาหารเย็นที่ห้องอาหาร (มื้อที่ 6) หลังอาหาร ชมการแสดงวัฒนธรรมพาราณสี ตระการตา อลังการด้วยแสงสี เสียง ซึ่งโชว์แต่ละชุดจะให้ท่านสัมผัสถึงอารยะธรรมของชาวสิบสองปันนา

วันที่สามของการเดินทาง  ตลาดเช้าไตลื้อ-หมูบ้านวัฒนธรรมไทลื้อ กาหลั่นป้า-วัดมหาราชฐานสุทธาวาส(วัดสวนหม่อน)-ร้านค้าหยก-สวนม่านทิง
06.00 น. บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7) ทำธุระส่วนตัว จากนั้นนำท่านเดินทางออกจากเมืองเชียงรุ่งสู่ เมืองกาหลั่นป้า (เมืองฮำ) พาท่านเดินชมตลาดเช้าไทลือ ที่ท่านสามารถพูดจา สื่อสารกันเข้าใจได้ ชม หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมไทลื้อ เยี่ยมชมหมู่บ้านการการดำรงค์ชีวิตของชาวไทลื้อ ซึ่งสามารถพูดจาสื่อสารกันเข้าใจได้ และนำท่านนมัสการพระพุทธรูปเพื่อเป็นสิริมงคลที่
วัดมหาราชฐานสุทธาวาส (วัดสวนม่อน) จากนั้นให้เวลาท่านได้อิสระในการช้อปปิ้ง ร้านจำน่ายสินค้าของที่ระลึกในบริเวณหมู่บ้านไทลื้อ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8)
13.00 น. พาทุกท่านเที่ยวชม ร้านค้าหยก ที่ได้พัฒนาฝีมือของผู้พิการให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพเลือกซื้อเครื่องประดับหยกจากร้านของชมรมผู้ค้าหยก เมื่อมาถึง สิบสองปันนาแล้วใครที่มีความเชื่อและศรัทธาในการบูชาปี่เซียะ คงอดไม่ได้ที่จะต้องเลือกหาปี่เซียะสวยๆงามๆ ติดไม้ติดมือกลับไปบูชาติดตัวไว้ เคล็ดลับการบูชาเพิ่มความขลังก็มีอยู่ว่า ให้นำปี่เซียะมาแช่น้ำ เพราะคนจีนมีความเชื่อว่าปี่เซียะเป็นสิ่งที่ดูดความชั่วร้ายและไม่ดีออกจากตัวเรา และทุกวันต้องเล่น พูดคุย เรียกชื่อเหมือนลูก สิ่งสำคัญ คือห้ามเผลอไปลูบทวารทั้งสาม ได้แก่ ตา จมูก และปาก เพราะเชื่อว่าจะทำให้ปี่เซียะมองไม่เห็นสิ่งไหนดีไม่ดี ดมกลิ่นไม่ได้ และไม่สามารถดูดโชคลาภ เงินทองให้เจ้าของได้เลย และปี่เซียะที่มีเจ้าของแล้วห้ามไม่ไห้คนอื่นเล่น ยกเว้นคนในครอบครัว นำท่านเดินทางสู่ สวนม่านทิง สวนที่สงบและสวยงามกลางเมืองเชียงรุ้ง ชมอนุสาวรีย์โจวเอินไหล นายกรัฐมนตรีจีนผู้เป็นที่รักใคร่ของชาวจีน เมื่อคราวที่ท่านเดินทางมาเยือนเมืองเชียงรุ้ง ท่านได้แต่ง ชุดไทลื้อ และร่วมเล่นสงกรานต์ตามประเพณีไทลื้อโบราณ และสร้างความปลาบปลื้มให้ชาวบ้านจนได้ สร้างรูปปั้นของท่านไว้เป็นที่ระลึก ชม เจดีย์แปดเหลี่ยม ที่สร้างขึ้นใน ค.ศ.1701 เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานเข้ากันระหว่างไทยใหญ่กับลาว จากนั้นนำชม วัดป่าเจ โดยหลวงพ่อวัดปากน้ำได้สร้างไว้และ เป็นวิทยาลัยพุทธศาสนาของสิบสองปันนา สาขามณฑลยูนาน นำชม วัดหลวงเมืองลื้อ วัดที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่งของสิบสองปันนา โดยบริษัทพัฒนาการท่อง-เที่ยวหยวนเห้า ได้ทุ่มทุนสร้างกว่า 350 ล้านหยวนในการก่อสร้างวัดแห่งนี้ นับเป็นวัดพุทธนิกายหินยาน ที่ใหญ่ที่สุดทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ภายในวัดมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)
วันที่สี่ของการเดินทาง เชียงรุ่ง-เมืองหล้า-หลวงน้ำทา-ห้วยทราย-เชียงของ
06.00 น. บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 10)  เก็บสัมภาระ เตรียมตัวออกเดินทาง
07.30 น. ออกเดินทางจากเมืองเชียงรุ่ง มุ่งสู่ เมืองหล้า มุ่งหน้าสู่เมืองบ่อหาน ตรงด่านชายแดน ลาว – จีน
 ทำการแสตมป์พาสปอร์ตออกจากประเทศจีน และ ทำพิธีผ่านแดนเข้าประเทศลาวที่ เมืองบ่อเต็น
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เฮือนลาว เมืองหลวงน้ำทา(มื้อที่ 11)   ออกเดินทางจาก เมืองหลวงน้ำทา มุ่งหน้าสู่เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ด้วยระยะทาง 240 กิโลเมตร
16.30 น. เดินทางมาถึงเมืองห้วยทราย ทำการแสตมป์พาสปอร์ตออกจากประเทศลาว ข้ามฝั่งกลับมายัง อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดยสวัสดิภาพ


รายการอาหารแม่ละวั
เริ่มที่ เชียงใหม่
ราคาอาจเปลียนได้ไปตามช่วงของเวลานั้น

จองการเดินทาง>>>
ราคานี้รวม
- อาหารตามรายการ
- โรงแรมที่พัก 3 คืน
- โชว์พาราณสี
- ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว
- ค่ารถปรับอากาศ
- ค่ามัคคุเทศก์
- ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่านละ 200,000 บาท
- ค่าเข้าประเทศลาว
- ค่าเรื่อข้ามฝาก
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน ท่านละ 1000.-
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
- ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า - แจ้งออกของคนต่างด้าว
- ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์
หลักฐานเอกสารที่ใช้เดินทาง
1. พาสปอร์ตที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
2. รูปถ่าย 2 นิ้ว (พื้นหลังเป็นสีขาวหรือสีฟ้าเท่านั้น)ไม่สวมหมวก และแว่นตากันแดด จำนวน 2 ใบ
    (ต้องเป็นรูปที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
3. รายละเอียดที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง/อาชีพ และเบอร์โทรติดต่อ(เนื่องจากต้องกรอกรายละเอียดดังกล่าวเพื่อยื่นขอเอกสารการทำวีซ่าจีน)
หมายเหตุ
- ขอความร่วมมือในการเก็บเอกสารหลักฐานและหนังสือเดินทางพร้อมรับมัดจำ 50 %  30 วัน ก่อนเดินทาง
- ที่ประเทศจีน เงินตราที่ใช้ได้เฉพาะเงินหยวนจีนเท่านั้น ไม่รับเงินสกุลอื่น
- กรุณาเตรียมค่าทิป สำหรับ มัคคุเทศก์ ไทย จีน และ ลาว ท่านละ 200 บาท สำหรับ ตลอดการเดินทาง
- โปรแกรมดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะ โรงแรม สภาวะทางการเมือง อีกทั้งสภาพดินฟ้าอากาศ และเหตุสุดวิสัย เช่น การอนุญาตให้เข้าชมสถานที่ต่างๆของโปรแกรมทัวร์และวันหยุด วันสำคัญของประเทศนั้น ๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

หมายเหตุ
- ขอความร่วมมือในการเก็บเอกสารหลักฐานและหนังสือเดินทางพร้อมรับมัดจำ 50 %  25 วัน ก่อนเดินทาง
- ชำระค่าเดินทาง ก่อนเดินทาง 10 วัน
- ที่เมืองล่าชายแดนจีน เงินตราที่ใช้ได้เฉพาะเงินหยวนจีนเท่านั้น ไม่รับเงินสกุลอื่น
- โปรแกรมดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะ โรงแรม สภาวะทางการเมือง อีกทั้งสภาพดินฟ้าอากาศ และเหตุสุดวิสัย เช่น การอนุญาตให้เข้าชมสถานที่ต่างๆของโปรแกรมทัวร์และวันหยุด วันสำคัญของประเทศนั้น ๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

ให้ความรู้กับการเดินทาง ไม่ใช่การเสนอขายสินค้า
Contact Here

Your E-Mail:

Sebject::

Message::

File Messages:


   

ตำนานเมืองสิบสองพันนา
เมือง ลื้อ คือ สิบสองพันนาตำนานเมืองลื้อเล่าว่า ชาวลื้อมาจากเมืองลื้อหลวง ข้ามแม่น้ำทรายใหลมา จึงเรียกว่า คนลื้อ สมัยยุคหนึ่งก็ได้สร้างบ้านแปงเมืองเรียกว่า อาณาจักรหอคำเชียงรุ่ง สิบสองปันนา สิบสองปันนามาจากการปกครองสิบสองเขต ที่เรียกว่า ปันนาสมัยราชวงค์หยวนของจีน ได้ถูกกองทัพกุปไลข่านทำลาย และได้เป็นเมืองขึ้น จึงถูกเรียกว่า แซนเหว่ย หรือ แสนหวี แปลว่า เมืองที่เป็นเมืองขึ้น

เชียงรุ้ง เมืองหลวงของแคว้นสิบสองปันนา คือเมืองเชียงรุ้ง หรือ จิ่นหง (Jinghong) มณฑลยูนนาน ประเทศจีน ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำล้านช้าง เป็นศูนย์รวมของอารยธรรมโบราณ และชาวพื้นเมือง หลากหลาย กว่า 20 เผ่าพันธุ์ ซึ่งหนึ่งในกลุ่มใหญ่ๆนั้นคือชาวเผ่าไท หรือ ไต ที่ประกอบด้วยไทเผ่าต่างๆ และกลุ่มไทที่มีมากที่สุดคือ ไทลื้อที่เป็นชนชาติไท ที่มีประเพณีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกันกับกลุ่มไทลื้อใน อำเภอสันกำแพง เชียงใหม่ และไทลื้อใน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ภาษาจีนกลาง Mandarin เป็นภาษาที่ใช้กันมาก รองลงมาคือภาษาไทยเหนือ (คำเมือง) ผู้คนที่นี่มีอัธยาศัยดี ชาวไทลื้อในเชียงรุ้งมีประเภณีสงกรานต์เหมือนบ้านเรา ช่วงเดือนเมษายน สถานที่ ท่องเที่ยวในเชียงรุ้ง และแคว้นสิบสองปันนา มีมากมายทั้งทางธรรมชาติ วัดวาอาราม ให้ชื่นชมและสัมผัส

การเดินทางเข้าไปเที่ยวเมืองสิบสองปันนา สามารถทำเรื่องผ่านแดนที่ด่าน ต้าลั๊วะ ซึ่งด่านนี้เปิดให้คนพม่าและจีนเข้าออกได้ สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญประจำเมืองเชียงรุ่ง ที่อยากแนะนำ ได้แก่

1.สวนม่านทิง สวนสาธารณะประจำเมืองเชียงรุ่ง มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า ชุนควน ซึ่งมีความหมายว่า สวนแห่งวิญญาณ ตั้งอยู่กลางเมือง บนพื้นที่กว่า สามพันตารางกิโลเมตร ร่มรื่นด้วยต้นขี้เหล็ก จำนวนมากสวนแห่งนี้ บริเวณไกล้สวนเป็นบริเวณวัด ป่าเจ ซึ่ง เป็นวัดไทยลื้อ นักท่องเที่ยวสามารถกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์

2. วัดเจดีย์ขาว ซึ่งเป็นปูชนียสถานที่สำคัญ มีรูปร่างคล้ายกับพระธาตุไชยา ของไทย และ เจดีย์ขาว นี้ มีความสำคัญและเป็นที่เคารพสักการะ ของคนเชียงรุ่งอย่างมาก เราสามารถ พบเห็นรูปของ เจดีย์ขาว ได้ทั่วไป ตามโปสเตอร์ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างๆในคืนวันสำคัญทางศาสนา ต่างๆ จะมีการเวียนเทียนรอบๆเจดีย์ขาวนี้ด้วย โดย ผู้ชายจะเดินอยู่วงรอบด้านใน ส่วนผู้หญิง จะเดินอยู่วงรอบด้านนอก

3. อนุสาวรีย์ ท่าน โจว เอน ไหล อดีตนายกรัฐมนตรีของจีน แต่งกายในชุดแบบ ชาว ไทยลื้อ มือหนึ่งถือขันน้ำ
มือหนึ่งถือใบไม้ เพื่อเล่นน้ำสงกรานต์ กับชาวบ้าน ในอดีตเมื่อ ค.ศ.1961 ท่าน โจว เอน ไหล เคยได้มาเล่น สงกรานต์ กับชาวสิบสองปันนา จนกลาย เป็นที่ประทับใจไม่รู้ลืม จึงเป็นสาเหตุให้มีการสร้าง อนุสาวรีย์ ไว้

4.วัด กันหลั่นป้า หรือ วัดมหาสุทธาวาส ซึ่งเป็นวัดไทลื้อ โบราณ ภายในมีพระประธานขนาดใหญ่ ประดิษฐานอยู่รองลงมามีพระพุทธรูป เล็กๆเรียงรายอีกหลายองค์ ตัวอุโบสถ นั้น ก่อสร้างด้วยไม้ ไม่มีการตอกเข็ม แต่จะเป็นการ วางเสาไม้บนแท่นหิน แทน ซึ่ง นับเป็น หลักการปลูกสร้างของชาวไทลื้อปรกติ ภายในมีการเขียนลวดลายด้วยวิธีแบบเสตนซิล แต่ไม่มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง
นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรมชาวไทลื้อ และยังสามารถเลือกซื้อของที่ระลึกมากมายอาทิเช่น จำพวก ผ้าทอ ต่างๆ อาหารการกิน เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยไปสัมผัสวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันกับบ้านเรา ....                                                   

 

โปรดอ่านกฎกติกามารยาท
1. ทุกความคิดเห็นและรูปภาพจะถูกส่งขึ้นระบบเพื่อการแลกเปลี่ยนโดยอิสระ 
2. งดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ 
3. ทุกความคิดเห็นและรูปภาพไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้ 
4. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็น

                                                     

                        

 

Copyright (c) 2005 by Chiangmai.tht.in All right reserve Website Development by mix

 เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลข: 3500400226910


Powered by AIWEB